KOMA MODULAR alt
Dsc_8913
Dsc_8913
14311206_1238666239499040_263946642569467582_o
14183871_10153760336647793_3510333108143132144_n
14212717_10153760336147793_6776067796995852831_n
14225492_10153808167803344_3822601017654301065_n
14237641_10153760336512793_8895205945310344204_n
14242210_1778089959075549_1069196070565515979_o
14257605_1238666079499056_6305078289010140092_o
14257734_1590453587924147_2382206554392596338_o
14263987_572189652981330_3963078973443246221_n
14264248_10153760336342793_1860130381581609469_n
14291648_10153760336352793_4478101303379217693_n
14333168_10153760336817793_7928324309964420898_n
14333171_572188369648125_5278140862136938710_n
14231323_1139905919437291_4356091135775168870_o

15 fotos

Inspiratives Festival Generation Y“


Praha zažila jedinečný festival inspirace s názvem O2 Ynspirology CON, kde byla KOMA Modular jedním z partnerů. Během celého dne se v CITY modulech mohli představit ti nejzajímavějších youtubeři, umělci, muzikanti, sportovci a osobnosti česko-slovenského online světa. V rámci festivalu bylo představeno více než 30 nejinspirativnějších osobností, které svými aktivitami dnes a denně oslovují především generaci „Y“.Na festivalu se také objevila také naše KOMA novinka – Lighthouse vytvořený ze CITY modulů, který sloužil jako centrum všech Ynspirátorů. Workshopy pak proběhly právě v CITY modulech KOMA. Celá akce byla v nádechu kontejnerů a my můžeme potvrdit, že nám bylo ctí, zapojit naše ojedinělé CITY moduly s touto ojedinělou akcí.

Klassifizierung:Spezialmodule / City module
Baujahr:2016
Land:Tschechische Republik
Technische Spezifikation: Bauzeit: 1 týden
Produktionszeit: 1 týden
Anzahl der Module: 16
Produktreihe: CityModul
Kauf/Miete:Mietobjekte

Pra­ha zaži­la jedi­neč­ný fes­ti­val inspi­ra­ce s názvem O2 Ynspi­ro­lo­gy CON, kde byla KOMA Modu­lar jed­ním z part­ne­rů. Během celé­ho dne se v CITY modu­lech moh­li před­sta­vit ti nej­za­jí­ma­věj­ších you­tu­be­ři, uměl­ci, muzi­kan­ti, spor­tov­ci a osob­nos­ti čes­ko-slo­ven­ské­ho onli­ne svě­ta. V rám­ci fes­ti­va­lu bylo před­sta­ve­no více než 30 nej­in­spi­ra­tiv­něj­ších osob­nos­tí, kte­ré svý­mi akti­vi­ta­mi dnes a den­ně oslo­vu­jí pře­de­vším gene­ra­ci Y“.Na fes­ti­va­lu se také obje­vi­la také naše KOMA novin­ka – Ligh­thou­se vytvo­ře­ný ze CITY modu­lů, kte­rý slou­žil jako cen­t­rum všech Ynspi­rá­to­rů. Worksho­py pak pro­běh­ly prá­vě v CITY modu­lech KOMA. Celá akce byla v náde­chu kon­tej­ne­rů a my může­me potvr­dit, že nám bylo ctí, zapo­jit naše oje­di­ně­lé CITY modu­ly s tou­to oje­di­ně­lou akcí.

Reference location

Zurück