KOMA MODULAR alt

15 fotografií

Inspirativní festival generace Y“


8 CITY modulů a designová sestava Lighthouse na festivalu inspirace O2 Ynspirology CON

Poptat podobný objekt
Zařazení:Speciální moduly / City moduly
Rok realizace:2016
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 16
Výrobková řada: CityModul
Forma prodeje:Pronájem

Pra­ha zaži­la jedi­neč­ný fes­ti­val inspi­ra­ce s názvem O2 Ynspi­ro­lo­gy CON, kde byla KOMA Modu­lar jed­ním z part­ne­rů. Během celé­ho dne se v CITY modu­lech moh­li před­sta­vit ti nej­za­jí­ma­věj­ších you­tu­be­ři, uměl­ci, muzi­kan­ti, spor­tov­ci a osob­nos­ti čes­ko-slo­ven­ské­ho onli­ne svě­ta. V rám­ci fes­ti­va­lu bylo před­sta­ve­no více než 30 nej­in­spi­ra­tiv­něj­ších osob­nos­tí, kte­ré svý­mi akti­vi­ta­mi dnes a den­ně oslo­vu­jí pře­de­vším gene­ra­ci Y“.

Na fes­ti­va­lu se také obje­vi­la také naše KOMA novin­ka – Ligh­thou­se vytvo­ře­ný ze CITY modu­lů, kte­rý slou­žil jako cen­t­rum všech Ynspi­rá­to­rů. Worksho­py pak pro­běh­ly prá­vě v CITY modu­lech KOMA. Celá akce byla v náde­chu kon­tej­ne­rů a my může­me potvr­dit, že nám bylo ctí, zapo­jit naše oje­di­ně­lé CITY modu­ly s tou­to oje­di­ně­lou akcí.

Umístění objektu

Zpět na reference