KOMA MODULAR alt

The eva­lu­tai­on of year 2005


11. 03. 2006 | News

Ve dnech 10. až 12. 3. 2006 pro­běh­lo hod­no­ce­ní čin­nos­ti fir­my KOMA ve Fili­po­vi­cích v Jese­ní­kách. Sou­čás­tí hod­no­ce­ní byly spor­tov­ní akti­vi­ty a v sobo­tu večer byly vyhlá­še­ni nej­ú­spěš­něj­ší pra­cov­ní­ci fir­my KOMA v kate­go­ri­ích – ČIN ROKU; NEJ­LEP­ŠÍ PRA­COV­NÍK, NEJ­LEP­ŠÍ PRA­COV­NI­CE; NEJ­VĚT­ŠÍ OBJEV a SÍŇ SLÁ­VY. Dále byl vyhlá­šen plán a hlav­ní úko­ly na rok 2006 a střed­ně­do­bý plán do roku 2008.