KOMA MODULAR alt

Při­ví­ta­li jsme vzác­nou ital­skou návštěvu


04. 07. 2012 | News

Na začát­ku prázd­nin nás navští­vi­la ital­ská dele­ga­ce z pro­vin­cie Mila­no v čele s pre­zi­den­tem pro­vin­cie panem Bru­no Dapei. Naši fir­mu dopo­ru­či­la kan­ce­lář hejtma­na ke shléd­nu­tí hned z více­ro důvo­dů. Za prvé jsme doda­li do zemětře­se­ním posti­že­né­ho měs­ta L’A­qui­la 22 tříd­ní ško­lu a Ita­lo­vé chtě­li vidět, kde se tato ško­la vyrá­bě­la. Prvot­ní infor­ma­ci o naší fir­mě poskyt­la ital­ské dele­ga­ci agen­tu­ra Czech­Tra­de, jejíž služ­by jsme vyu­ží­va­li při dodáv­ce zmí­ně­né ško­ly. K roz­hod­nu­tí návštěvy naší fir­my urči­tě při­spě­lo i to, že jsme se jako jedi­ná fir­ma ze Zlín­ské­ho kra­je umís­ti­li ve všech roč­ní­cích sou­tě­že o titul Ino­vač­ní fir­ma Zlín­ské­ho kra­je a za dal­ší pat­ří­me mezi lea­de­ry modu­lár­ní výstav­by s moder­ní výro­bou, kte­rou se může chlu­bit i kraj. Ital­ská návště­va oce­ni­la naši sofis­ti­ko­va­nou výro­bu a byla pře­kva­pe­na s jakou rych­los­tí jsme doká­za­li dodat potřeb­nou školu.

  • Visit_from_Italy_3
  • Visit_from_Italy_2
  • Visit_from_Italy_1
  • Visit_from_Italy_4
  • Visit_from_Italy_5
  • Visit_from_Italy_7
  • Visit_from_Italy_6
  • Visit_from_Italy_8
  • Visit_from_Italy_9