KOMA MODULAR alt

8 photos

Construction site facilities, M-Silnice_Lom Černá Skála


Dvoupodlažní sestava tvořená 10 moduly a venkovním pozinkovaným schodištěm.

Classification:Site equipment
Year of implementation:2015
Klient:M-Silnice
Country of implementation:Czech Republic
Technical Specifications: Number of modules: 10
Area: 198
Sales model:Sale

Dvou­pod­laž­ní budo­va tvo­ře­ná 10 modu­ly posky­tu­je záze­mí pro děl­ní­ky v lomu Čer­ná Ská­la. Pří­ze­mí je tvo­ře­no 8 modu­ly ve kte­rých jsou umís­tě­né šat­ny, tech­nic­ká míst­nost, jídel­na a soci­ál­ní záze­mí. V pat­ře ze 2 modu­lů jsou kan­ce­lá­ře.
Sou­čás­tí dodáv­ky je ven­kov­ní scho­diš­tě, pří­střeš­ky nebo oken­ní mříže. 

Reference location

Back to References page