KOMA MODULAR alt

Záze­mí pro gol­fis­ty blíz­ko letiště


03. 08. 2012 | News

Vybu­do­va­li jsme dal­ší modu­lár­ní záze­mí pro gol­fo­vé nad­šen­ce na gol­fo­vém hřiš­ti blíz­ko obce Palári­ko­vo na Slo­ven­sku. Vzhle­dem k tomu, že se gol­fo­vé hřiš­tě nachá­zí blíz­ko spor­tov­ní­ho letiš­tě, tak má pří­znač­ný název AIR­PORT GOLF CLUB. Celá modu­lár­ní stav­ba je zalo­že­na na vrta­ných zákla­dech. Jsme rádi, že při­spí­vá­me na kul­ti­va­ci vzni­ka­jí­cích gol­fo­vých hřišť na Slo­ven­sku i v Čes­ku a že modu­lár­ní stav­by si zís­ká­va­jí stá­le vět­ší popu­la­ri­tu i v našich krajích.

  • Airport_Golf_Slovakia_7
  • Airport_Golf_Slovakia_16
  • Airport_Golf_Slovakia_1
  • Airport_Golf_Slovakia_13
  • Airport_Golf_Slovakia_15
  • Airport_Golf_Slovakia_16_0
  • Airport_Golf_Slovakia_281729
  • Airport_Golf_Slovakia_19