KOMA MODULAR alt

KOMA gene­rál­ní part­ner Kon­fe­ren­ce o modu­lár­ní výstavbě


15. 02. 2011 | News

Při­jmě­te pozván­ku na kon­fe­ren­ci o modu­lár­ní archi­tek­tu­ře a výstav­bě s názvem MODU­LÁR­NÍ ARCHI­TEK­TU­RA VE MĚS­TĚ 21.STOLETÍ. Více se dozví­te na www.modularch.sk

Do Bra­ti­sla­vy v rám­ci CONE­CA zaví­ta­jí před­ní evropští odbor­ní­ci na modu­lár­ní archi­tek­tu­ru v čele s němec­kým vyso­ko­škol­ským pro­fe­so­rem, archi­tek­tem Hanem Sla­wi­kem a holand­skou archi­tekt­kou Caro­li­ne Bijvoet. 

Pokud něko­mu v Čes­ku nebo na Slo­ven­sku řek­ne­te, že byd­lí­te v kon­tej­ne­ru, asi se na vás podí­vá s oba­va­mi, jste-li v pořád­ku. V Němec­ku nebo v Holand­sku však pocho­pí a začnou se vyptá­vat. Mož­ná také začnou vyprá­vět zase o svém kon­tej­ne­ru, ve kte­rém rádi byd­lí a občas si ho vez­mou sebou na dovo­le­nou. Nejed­ná se o kara­van, ale o tak zva­nou modu­lár­ní výstav­bu, či chce­te-li, modu­lár­ní architekturu.

Modu­lár­ní archi­tek­tu­ra je ve svě­tě hoj­ně vyu­ží­va­ná, pro­to­že její výho­dy jsou zce­la nezpo­chyb­ni­tel­né. Snad­ná dopra­va, malé nákla­dy, mož­nost stav­bu bez pro­blé­mu pře­mís­tit, rych­lá a suchá výstav­ba a v nepo­sled­ní řadě atrak­tiv­ní vzhled s pun­cem pati­ny. O této oblas­ti archi­tek­tu­ry, kte­rá je v Čes­ké repub­li­ce v plen­kách a na Slo­ven­sku prak­tic­ky nezná­má, bude mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce Modu­lár­ní archi­tek­tu­ra ve měs­tě 21.století“. Bude se konat 30.3.2011 v Bra­ti­sla­vě za účas­ti před­ních evrop­ských archi­tek­tů, věnu­jí­cích se této spe­ci­fic­ké oblas­ti architektury.

Do Bra­ti­sla­vy tak při­je­de němec­ký guru kon­tej­ne­ro­vé archi­tek­tu­ry, han­no­ver­ský pro­fe­sor Han Sla­wik, jež se celý život modu­lár­ní a kon­tej­ne­ro­vé archi­tek­tu­ře věnu­je a lze ho bez nad­sáz­ky pova­žo­vat za otce němec­ké kon­tej­ne­ro­vé archi­tek­tu­ry“. Tuto hvězdu dopl­ní na kon­fe­ren­ci nejen čeští odbor­ní­ci z oblas­tí archi­tek­tu­ry, soci­o­lo­gie či umě­ní, ale také vedou­cí Ústa­vu urba­ni­zmu FA STU a územ­né­ho plá­no­va­nia FA STU Bra­ti­sla­va prof. Bohu­mil Kováč, či cha­risma­tic­ká holand­ská archi­tek­ta Caro­li­ne Bij­vo­et, jež svo­jí půvab­nou restau­ra­cí Wijn of Water“ z repa­so­va­ných lod­ních kon­tej­ne­rů v Rot­ter­da­mu zau­ja­la nejen holand­skou unii archi­tek­tů, kte­rá ji nomi­no­va­la na holand­skou stav­bu roku 2006.

Přijď­te se sezná­mit s archi­tek­tu­rou kon­tej­ne­rů a modu­lů na mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci, kde se dozví­te nejen, jaká archi­tek­tu­ra se dá z modu­lů sta­vět, ale jak se kon­tej­ne­ry vyrá­bí, jaké musí spl­nit para­me­t­ry a jak rych­le lze dům z modu­lů posta­vit, ať se jed­ná o mateř­skou škol­ku nebo rodin­ný dům či restau­ra­ci. Regis­truj­te se na www.modularch.sk. Vstup zdar­ma! Kapa­ci­ta omezená!

Kon­fe­ren­ce je pořá­da­ná za pod­po­ry gene­rál­ní­ho part­ne­ra KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON, hlav­ních part­ne­rů FER­MA­CELLCONE­CO, part­ne­rů akce: Elmo, Okno­therm, Nemet­s­chek, Schmach­tl. Hlav­ním medi­ál­ním part­ne­rem je vyda­va­tel­ství Eurostav a časo­pis ARCH, medi­ál­ní­mi part­ne­ry jsou ArchiBox.sk, Architecture.sk, Archinet.sk, DEVE­LO­P­MENT NEWS SLO­VA­KIA, UzemnePlany.sk, a EARCH.CZ. Kon­fe­ren­ce se koná ve spo­lu­prá­ci se Slo­ven­skou komo­rou archi­tek­tov, Slo­ven­skou komo­rou sta­veb­ních inže­ný­rů. Kated­rou archi­tek­t­ú­ry Sta­veb­nej Fakul­ty STU Bra­ti­sla­va, Kated­rou archi­tek­tu­ry Fakul­ty sta­veb­ní ČVUT v Pra­ze a EARCH.CZ.

Pro­gram:

Modu­lár­ní archi­tek­tu­ra ve měs­tě 21.století

10:00 - 13:00 I.blok

10:00 Úvod“

Prof. Ing.arch. Bohu­mil Kováč, PhD, Ved­úci Ústa­vu urba­ni­zmu FA STU a územ­né­ho plá­no­va­nia FA STU Bra­ti­sla­va prof. Bohu­mil Kováč, SK

10:15 O modu­lech a mobilitě“

Ing. Mar­tin Hart, zástup­ce výrob­ce pro­sto­ro­vých a obyt­ných kon­tej­ne­rů KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ONCZ

10:40 Kon­tej­ne­ry“

PhDr. Jiří Ryba, peda­gog, soci­o­log a nakla­da­tel, CZ

11:00 Dia­log archi­tek­tu­ry, soci­o­lo­gie, umě­ní a sousedů“ 

MgA. Jiří Sulžen­ko, kul­tur­ní mana­žer a peda­gog DAMU Pra­ha, CZ

11:20 Urba­nis­tic­ké mož­nos­ti a uplat­ne­nia modu­lár­nej architektury“

Prof. Ing.arch. Bohu­mil Kováč, PhD. - ved­úci Ústa­vu urba­ni­zmu FA STU a územ­né­ho plá­no­va­nia FA STU Bra­ti­sla­va, SK

11:40 Modu­lár­ní koncepty“

Ing. arch. Ing. Petr Šiko­la - vedou­cí archi­tekt DOMY­JI­NAK a peda­gog KA FSv. ČVUT Pra­ha, CZ

12:00 Potře­ba opráv­ně­né bezvýznamnosti“

Ir. Caro­li­ne Bij­vo­et, vedou­cí archi­tekt Bij­vo­et archi­tectu­ur & sta­d­son­twerp, peda­gog Tech­nic­ké Uni­ver­zi­ty v Delf­tu, NL

12:40 Dis­ku­se

13:00 Cof­fee break

13:30 - 17:10 II.blok

13:30 Úvod“

Ing. arch. Petr Vaněk, šéf­re­dak­tor a vyda­va­tel inter­ne­to­vé­ho archi­tek­to­nic­ké­ho por­tá­lu EARCH.CZCZ

13:45 Otvo­ro­vé výpl­ně pro modu­lár­ní stavby“

Ing. Jiří Stří­br­ný, výkon­ný ředi­tel výrob­ce otvo­ro­vých výpl­ní OKNO­THERM s.r.o., CZ

14:05 Bez­drá­to­vá elektroinstalace“

Libor Fia­la, obchod­ní zástup­ce fir­my SCHMACH­TL CZ s.r.o., CZ

14:25 Sys­té­mo­vá řeše­ní modu­lo­vé výstavby“

Dipl. -Ing. (FH) Jaro­slav Benák, pro­jek­to­vý kon­zul­tant modu­lo­vá a suchá výstav­ba, CZ

14:45 Výro­ba modulů“

Josef Mikul­čík - vedou­cí kon­struk­tér oddě­le­ní fir­my KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON s.r.o., CZ

15:10 Pří­nos BIM řeše­ní s důra­zem na modu­lár­ní architekturu“

Ing. Igor Sei­fert, tech­nic­ký ředi­tel spo­leč­nos­ti NEMET­S­CHEK s.r.o., SK

15:30 Od kon­tej­ne­rů k architektuře“

Prof. Han Sla­wik - vedou­cí archi­tekt SLA­WIK ARCHI­TEK­TEN Han­no­ver, Amster­dam, peda­gog Leib­niz Uni­ver­si­tät Han­no­ver, Německo

16:30 Dis­ku­se

17:00 Cof­fee break

18:00 Konec

  • 10-M3-vizualizace-KOMA-MODUL
  • 09-M3-KOMA-MODULAR-CONSTRUCTION
  • 08-MS-Jihlava-KOMA-MODULAR-CONSTRUCTION
  • 07-Wijn-of-Water-Caroline_Bijvoet_foto-Maarten_Laupman
  • 06-Wijn-of-Water-Caroline_Bijvoet_foto-Maarten_Laupman
  • 05-Home Box_Han-Slawik
  • 04-IBA_Dock-Han-Slawik
  • 03-IBA-Dock-Han-Slawik
  • 02-Bed-by-night-Han-Slawik
  • 01-Campus-Han-Slawik