KOMA MODULAR alt

Adresář firmy

CEO

Jednatel společnosti, ředitel obchodní divize a provozní divize

Ing. Stanislav Martinec

 • +420 577 007 711

Asistentka ředitele

Ing. Jarmila Čalová

 • +420 724 219 246

Administrativa, recepce

Bc. Martina Holbová

 • +420 720 042 780
 • +420 577 007 711

Útvar prode­je - tuzem­ský obchod, Sloven­sko, Bal­kán a východ­ní země

Vedoucí útvaru

Karel Kolínský

 • +420 606 734 155
 • +420 577 007 713

Prodejce

Martin Vaněk

 • +420 702 233 860
 • +420 577 007 714

Prodejce

Monika Becková, DiS.

 • +420 702 187 069
 • +420 577 007 760

Prodejce

Jaroslav Moudřík

 • +420 601 389 461
 • +420 577 007 720

Útvar pro­de­je - němec­ky, fran­couz­sky a pol­sky mlu­vi­cí země

Vedoucí útvaru OS 02 - zahraniční obchod

Dipl.-Ing. Jaroslav Kandel

 • +420 724 232 232
 • +420 577 007 715

Prodejce

Mgr. Miriam Kratochvilová

 • +420 722 978 076
 • +420 577 007 721

Prodejce

Hana Lutonská, DiS.

 • +420 725 521 503
 • +420 577 007 722

Asistentka obchodu

Eva Mročková

 • +420 606 700 827
 • +420 577 007 712

Prodejce

Ing. Iva Trchalíková

 • +420 577 007 722

Prodejce

Jitka Tomková-Švandová, Dis.

 • +420 725 521 703
 • +420 577 007 761

Útvar pro­de­je - Bene­lux, sever­ské země a ostat­ní ang­lic­ky mlu­ví­cí země

Vedoucí útvaru OS 03 - zahraniční obchod

Filip Kováč

 • +420 724 105 816
 • +420 577 007 716

Prodejce

Jakub Vilímek

 • +420 702 236 443
 • +420 577 007 730

Prodejce

Martin Mališka

 • +420 577 007 766
 • +420 702 071 725

Útvar mar­ke­ting

Vedoucí útvaru

Mgr. Marie Greplová

 • +420 733 741 162

Asistentka

Ing. Lucie Füchsová

 • +420 602 518 051
 • +420 577 007 743

Útvar plá­no­vá­ní

Vedoucí útvaru

Ing. Eva Mikačová

 • +420 724 879 216
 • +420 577 007 747

Marek Polách

 • +420 722 976 628
 • +420 577 007 714

Miluše Vítková Holáňová

 • +420 702 224 046
 • +420 577 007 753

Útvar inves­tic a sprá­vy majetku

Vedoucí útvaru

Ing. Petr Chval

 • +420 724 217 445
 • +420 577 007 733

Investiční technik

Petr Závada

 • +420 607 008 262
 • +420 577 007 742

Útvar prů­mys­lo­vé­ho inže­nýr­ství a technologie

Vedoucí útvaru

Libor Vanduch, IEn.

 • +420 724 252 804
 • +420 577 007 767

Vývo­jo­vé ino­vač­ní centrum

Vedoucí technické divize

Ing. Martin Hart

 • +420 602 716 746
 • +420 577 007 736

Statik

Ing. Regina Pešlová

 • +420 724 868 493

Konstruktér

Ing. Jiří Valenta

 • +420 724 849 879
 • +420 577 007 724

Útvar per­so­na­lis­ti­ka, mzdy a roz­voj člověka.

Personalistka, mzdová účetní

Jitka Schovajsová

 • +420 602 568 768
 • +420 577 007 740

Vzdělávání, Personalistka

Mgr. Kateřina Skřivánková

 • +420 702 210 281
 • +420 577 007 777

Útvar kon­struk­ce

Vedoucí konstrukce

Josef Mikulčík

 • +420 724 244 992
 • +420 577 007 725

Konstruktér

Radek Burcev

 • +420 724 218 430
 • +420 577 007 718

Konstruktér

Radomír Glac

 • +420 601 195 386
 • +420 577 007 717

Konstruktér

Tomáš Hunák

 • +420 606 710 309
 • +420 577 007 719

Konstruktér

Martin Konečný

 • +420 725 713 929
 • +420 577 007 728

Konstruktér

Ing. Ondřej Koutný

 • +420 722 472 220

Konstruktér

Ing. Vlastimil Ptáček

 • +420 720 960 134
 • +420 577 007 769

Konstruktérka

Ing. Kristýna Remešová

 • +420 722 992 361

Logis­tic­ká divize

Vedoucí divize

Ing. David Masař

 • +420 702 167 342
 • +420 577 007 744

Disponent

Hana Babjarová

 • +420 602 572 371
 • +420 577 007 726

Dispečerka dopravy

Marcela Holíková

 • +420 725 102 639
 • +420 577 007 762

Vedoucí dispečinku dopravy

Vladimír Mahdal

 • +420 602 567 097
 • +420 577 007 754

Disponent

Dominik Radoň

 • +420 702 025 696
 • +420 577 007 726

Disponent

Agnieszka Serafin, DiS.

 • +420 720 069 987
 • +420 577 007 726

Vedoucí subdodávek

Martin Werner

 • +420 601 696 609

Vedoucí skladu

Michal Zeťák

 • +420 720 958 669
 • +420 577 007 726

Výrob­ní divize

Vedoucí

Martin Čada

 • +420 602 576 860
 • +420 577 007 748

Dílenský mistr

Milan Blažek

 • +420 607 052 719

Dílenský mistr

Roman Šimák

 • +420 724 338 836

Dílenský mistr

Vít Fojtů

 • +420 607 052 718

Útvar ser­vis a montáže

Vedoucí realizační divize

Zdeněk Krejčí

 • +420 731 050 040
 • +420 577 007 774

Přípravář subdodávek montáží

Jindřich Dostál

 • +420 606 722 882
 • +420 577 007 714

Technik přípravy realizací

Ing. Klára Francová

 • +420 601 695 734

Technolog staveb

Roman Katriňák

 • +420 720 966 561

Útvar TPV

Vedoucí útvaru

Bc. Kamil Kovář

 • +420 727 954 075
 • +420 577 007 773

Přípravář

Ing. Tomáš Chovančík

 • +420 702 215 895
 • +420 577 007 781

Plánovačka

Miroslava Chromková

 • +420 722 976 714
 • +420 577 007 765

Přípravář

Michal Drábek

 • +420 725 517 861
 • +420 577 007 772

Přípravář

Jiří Magdálek

 • +420 720 725 517 884
 • +420 577 007 758

Přípravář

Ing. Miroslav Šišák

 • +420 727 897 963
 • +420 577 007 771

Výrobní kalkulantka

Daniela Slováčková

 • +420 577 0007 729

Přípravář

Lukáš Tomeček

 • +420 776 383 545

Eko­no­mic­ká divi­ze, Útvar účtár­na, controlling

Finanční ředitelka

Jiřina Grygarová

 • +420 606 734 337
 • +420 577 007 738

Controller

Ing. Vladimíra Čablová

 • +420 702 294 034
 • +420 577 007 784

Vedoucí účtárny

Ing. Ivana Filgasová

 • +420 577 007 782

Účetní

Stanislava Grebeníčková

 • +420 577 452 837
 • +420 577 007 737

Účetní

Nikola Trochtová, DiS.

 • +420 725 874 638
 • +420 577 007 739

Útvar říze­ní pro­ce­sů, IT a kvality

Vedoucí útvaru

Ing. Luděk Ohnoutek

 • +420 602 567 098
 • +420 577 007 731

Vedoucí kvality

Roman Rožnovják

 • +420 724 877 358
 • +420 577 007 735

Vedoucí IT

Petr Křeháček

 • +420 605 419 350

Útvar stra­te­gic­ký nákup

Vedoucí útvaru

Patrik Paroulek

 • +420 607 799 199

Referent subdodávek

Radim Matyáš

 • +420 724 831 940
 • +420 577 007 727

Referent strategického nákupu

Jan Ševeček

 • +420 602 536 238