KOMA MODULAR alt

Adresář firmy

CEO

Jednatel společnosti

Ing. Stanislav Martinec

 • +420 577 007 711

Asistentka jednatele

Ing. Jarmila Čalová

 • +420 724 219 246
 • +420 577 007 786

Administrativa, recepce

Bc. Martina Holbová

 • +420 720 042 780
 • +420 577 007 711

Útvar prode­je - tuzem­ský obchod, Sloven­sko, Bal­kán a východ­ní země

Obchodní ředitel / CSO

Karel Kolínský

 • +420 606 734 155
 • +420 577 007 713

Prodejce

Monika Becková, DiS.

 • +420 702 187 069
 • +420 577 007 760

Prodejce

Jaroslav Moudřík

 • +420 601 389 461
 • +420 577 007 720

Prodejce

Martin Vaněk

 • +420 702 233 860
 • +420 577 007 714

Útvar pro­de­je - němec­ky, fran­couz­sky a pol­sky mlu­vi­cí země

CSO

Dipl.-Ing. Jaroslav Kandel

 • +420 724 232 232
 • +420 577 007 715

Prodejce

Hana Lutonská, DiS.

 • +420 725 521 503
 • +420 577 007 722

Asistentka obchodu

Eva Mročková

 • +420 606 700 827
 • +420 577 007 712

Prodejce

Jitka Tomková-Švandová, Dis.

 • +420 725 521 703
 • +420 577 007 761

Prodejce

Ing. Iva Trchalíková

 • +420 577 007 722

Útvar pro­de­je - Bene­lux, sever­ské země a ostat­ní ang­lic­ky mlu­ví­cí země

CSO

Filip Kováč

 • +420 724 105 816
 • +420 577 007 716

Prodejce

Lucie Brhlová

 • +420 702 236 443
 • +420 577 007 730

Prodejce

Martin Mališka

 • +420 577 007 766
 • +420 702 071 725

Útvar mar­ke­ting

Vedoucí útvaru

Mgr. Marie Schüller

 • +420 733 741 162

Asistentka

Ing. Lucie Füchsová

 • +420 602 518 051
 • +420 577 007 743

Útvar inves­tic a sprá­vy majetku

Vedoucí útvaru

Ing. Petr Chval

 • +420 724 217 445
 • +420 577 007 733

Energetik, BOZP technik

Petr Závada

 • +420 607 008 262
 • +420 577 007 742

Útvar prů­mys­lo­vé­ho inže­nýr­ství a technologie

Průmyslový inženýr

Ing. František Kovařík

 • +420 739 986 450

Vývo­jo­vé ino­vač­ní centrum

Vedoucí VIC

Ing. Martin Hart

 • +420 602 716 746
 • +420 577 007 736

Designér

Ing. Dušan Kočař

 • +420 608 452 545

IT

Petr Křeháček

 • +420 605 419 350

Procesy, IT, plánování

Ing. Luděk Ohnoutek

 • +420 602 567 098
 • +420 577 007 731

Konstruktér

Ing. Jiří Valenta

 • +420 724 849 879
 • +420 577 007 724

Útvar per­so­na­lis­ti­ka, mzdy a roz­voj člověka.

Personalistka, mzdová účetní

Jitka Schovajsová

 • +420 602 568 768
 • +420 577 007 740

Mzdová účetní

Blanka Čížová

 • +420 601 195 386

Vzdělávání, Personalistka

Mgr. Kateřina Skřivánková

 • +420 702 210 281
 • +420 577 007 777

Útvar kon­struk­ce

Vedoucí konstrukce

Josef Mikulčík

 • +420 724 244 992
 • +420 577 007 725

Konstruktér

Bc. David Miroš

 • +420 601 096 632

Konstruktér

Radek Burcev

 • +420 724 218 430
 • +420 577 007 718

Konstruktér

Patrik Čala

 • +420 775 601 228
 • +420 577 007 771

Konstruktér

Ing. Přemysl Dušek

 • +420 607 001 809

Konstruktér

Tomáš Hunák

 • +420 606 710 309
 • +420 577 007 719

Konstruktér

Martin Konečný

 • +420 725 713 929
 • +420 577 007 728

správce knihoven REVIT

Ing. Ondřej Koutný

 • +420 722 472 220

Konstruktér

Jiří Magdálek

 • +420 720 725 517 884
 • +420 577 007 758

Statik

Ing. Regina Pešlová

 • +420 724 868 493

Konstruktér

Ing. Vlastimil Ptáček

 • +420 720 960 134
 • +420 577 007 769

Konstruktérka

Ing. Kristýna Remešová

 • +420 722 992 361

Konstruktér

Lukáš Tomeček

 • +420 776 383 545

Logis­ti­ka, skla­dy, dopra­va, subdodávky

Vedoucí

Ing. David Masař

 • +420 702 167 342
 • +420 577 007 744

Vedoucí operativního nákupu a skladu

Bc. Jana Váňová

 • +420 607 003 164
 • +420 577 007 785

Dispečerka dopravy

Marcela Holíková

 • +420 725 102 639
 • +420 577 007 762

Vedoucí dispečinku dopravy

Vladimír Mahdal

 • +420 602 567 097
 • +420 577 007 754

Disponent

Dominik Radoň

 • +420 702 025 696
 • +420 577 007 726

Disponent

Agnieszka Serafin, DiS.

 • +420 720 069 987
 • +420 577 007 726

Výro­ba, plánování

Vedoucí

Martin Čada

 • +420 602 576 860
 • +420 577 007 748

Plánovač

Lubomír Šášek

 • +420 603 989 879
 • +420 577 007 756

Mistr

Milan Blažek

 • +420 607 052 719

Přípravář

Ing. Tomáš Chovančík

 • +420 702 215 895
 • +420 577 007 781

Plánovačka

Miroslava Chromková

 • +420 722 976 714
 • +420 577 007 765

Přípravář

Petr Dorňák

 • +420 607 043 751

Přípravář

Michal Drábek

 • +420 725 517 861
 • +420 577 007 772

Mistr

Vít Fojtů

 • +420 607 052 718

BIM modelář

Vladislav Jurečka

 • +420 725 924 956
 • +420 577 007 755

Vedoucí TPV

Bc. Kamil Kovář

 • +420 727 954 075
 • +420 577 007 773

Mistr

Martin Máčalík

 • +420 720 065 525

Mistr

Roman Šimák

 • +420 724 338 836

Výrobní kalkulantka

Miluše Vítková Holáňová

 • +420 702 224 046
 • +420 577 007 753

Rea­li­za­ce

Vedoucí realizační divize

Zdeněk Krejčí

 • +420 731 050 040
 • +420 577 007 774

Technik servisu a reklamací

Roman Katriňák

 • +420 720 966 561

Dispečer realizací

Peter Kučera

 • +420 602 246 015

Dispečer realizací

Jiří Ovesný

 • +420 602 522 459

Eko­no­mic­ká divi­ze, Útvar účtár­na, controlling

Finanční ředitelka

Jiřina Grygarová

 • +420 606 734 337
 • +420 577 007 738

Controller

Ing. Vladimíra Čablová

 • +420 702 294 034
 • +420 577 007 784

Vedoucí účtárny

Ing. Ivana Filgasová

 • +420 577 007 782

Účetní

Monika Martincová

 • +420 577 007 737

Účetní

Nikola Trochtová, DiS.

 • +420 725 874 638
 • +420 577 007 739

Útvar plá­no­vá­ní a kalkulace

Kalkulant

Renata Slováčková

 • +420 601 081 039
 • +420 577 007 747

Kalkulant

Eva Zichová

 • +420 577 007 729

Útvar kva­li­ty

Vedoucí útvaru

Libor Vanduch, IEn.

 • +420 724 252 804
 • +420 577 007 767

Zástupce vedoucího

Roman Rožnovják

 • +420 724 877 358
 • +420 577 007 735

Útvar stra­te­gic­ký nákup

Vedoucí útvaru

Patrik Paroulek

 • +420 607 799 199

Referent strategického nákupu

Radim Matyáš

 • +420 724 831 940
 • +420 577 007 727

Referent strategického nákupu

Ing. Jan Ševeček

 • +420 602 536 238