KOMA MODULAR alt
15mm2879
15mm3011
15mm3050
15mm2854
15mm2879
15mm2894
15mm2923
15mm2934
15mm2939
15mm3052
15mm3055
15mm3039
15mm2951
15mm2952
15mm2956
15mm3017

15 fotografií

Administrativní budova pro autobazar ESA, Ostrava, CZ


Modulární autobazar ESA z 8 velkoformátových modulů.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Autosalony
Rok realizace:2014
Klient:Autobazar ESA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 216 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA vybu­do­va­la admi­nis­tra­tiv­ní budo­vu pro auto­ba­zar ESA v Ost­ra­vě. Kli­ent si modu­lár­ní KOMA sys­tém vybral pro­to, že se jed­ná o bez­kon­ku­renč­ně nej­rych­lej­ší pro­ces výstav­by a navíc se jde o budo­vu, kte­rá není váza­ná na kon­krét­ní par­ce­lu. Auto­ba­zar se tedy může poměr­ně lehce a ele­gant­ně pře­mís­tit i na jiné mís­to, bude-li to zapo­tře­bí. Objekt tvo­ří 8 ks vel­ko­for­má­to­vých modu­lů, což umož­ni­lo, aby byl inte­ri­ér bez slou­pů. Užit­ná plo­cha sesta­vy je 216 m². Budo­vě, kte­rá je oblo­že­na sekun­dár­ní hli­ní­ko­vou fasádou Debond, domi­nu­je reklam­ní pou­tač AUTO ESA.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku