KOMA MODULAR alt

15 fotografií

Administrativní budova pro autobazar ESA, Ostrava, CZ


Modulární autobazar ESA z 8 velkoformátových modulů.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Autosalony
Rok realizace:2014
Klient:Autobazar ESA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 216 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

KOMA vybu­do­va­la admi­nis­tra­tiv­ní budo­vu pro auto­ba­zar ESA v Ost­ra­vě. Kli­ent si modu­lár­ní KOMA sys­tém vybral pro­to, že se jed­ná o bez­kon­ku­renč­ně nej­rych­lej­ší pro­ces výstav­by a navíc se jde o budo­vu, kte­rá není váza­ná na kon­krét­ní par­ce­lu. Auto­ba­zar se tedy může poměr­ně lehce a ele­gant­ně pře­mís­tit i na jiné mís­to, bude-li to zapo­tře­bí. Objekt tvo­ří 8 ks vel­ko­for­má­to­vých modu­lů, což umož­ni­lo, aby byl inte­ri­ér bez slou­pů. Užit­ná plo­cha sesta­vy je 216 m². Budo­vě, kte­rá je oblo­že­na sekun­dár­ní hli­ní­ko­vou fasádou Debond, domi­nu­je reklam­ní pou­tač AUTO ESA.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku