KOMA MODULAR alt
Vw-bratislava-10
Vw-bratislava-1
Vw-bratislava-3
Vw-bratislava-5
Vw-bratislava-9
Vw-bratislava-10
Vw-bratislava-11
Vw-bratislava-12
Vw-bratislava-17
Vw-bratislava-18

9 fotografií

Kanceláře pro Volkswagen Slovakia


Dočasné modulární kanceláře pronajímané firmě Volkswagen Slovakia.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2012
Klient:Volkswagen Slovakia
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 týden
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 23
Užitná plocha: 400 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Pronájem
Na pod­zim roku 2012 došlo k doho­dě o pro­nájmu kan­ce­lář­ské budo­vy z pro­sto­ro­vých modu­lů se spo­leč­nos­tí Volkswagen Slo­va­kia. Pozi­tiv­ní­mi fak­ty, jež pomoh­ly k navá­zá­ní spo­lu­prá­ce slo­ven­ských firem, je cer­ti­fi­ko­va­ná výro­ba a výro­ba kon­tej­ne­rů z pozin­ko­va­né­ho ple­chu, kte­rá v Čes­ké a Slo­ven­ské repub­li­ce nemá kon­ku­ren­ci. Obli­ba vyu­ží­vá­ní kon­tej­ne­rů z pozin­ko­va­né­ho ple­chu je v auto­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu logic­ká, neboť výho­dy pozin­ku opro­ti čer­né­mu ple­chu zna­jí z vlast­ní výro­by sami výrob­ci auto­mo­bi­lů – pro­to chtě­jí jen to nejlepší.
Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku