KOMA MODULAR alt

12 fotografií

Modulárny objekt vybavenosti HOM Skalité


Modulárne zázemie a kancelárie pre Národnú diaľničnú spoločnosť.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Dopravoprojekt Bratislava
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 mesiac
Délka výroby: 1 týždeň
Počet modulů: 9
Užitná plocha: 190 m2
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:Budova sa realizovala za krutých zimných podmienok.

Obec Ska­li­té sa roz­pro­stí­rá na slo­ven­sko-pol­ské hra­ni­ci, pár kilo­me­t­rů od mís­ta, kde se stý­ka­jí hra­ni­ce třech stá­tů Slo­ven­ska, Pol­ska a Čes­ka. Je to krás­ná hor­ská oblast v sever­ní čás­ti Kysuc­kých Bes­kyd. Modu­lár­ní objekt pro Národ­ní dál­nič­ní spo­leč­nost na dál­ni­ci D3 Svr­či­no­vec - Ska­li­té vybu­do­va­la naše sester­ská spo­leč­nost KOMA SLO­VA­KIA, kte­ré pro­dá­vá a pro­na­jí­má výrob­ky KOMA MODU­LAR. Sta­veb­ní při­pra­ve­nost pro modu­ly zre­a­li­zo­va­la sta­veb­ní fir­ma Váhostav-SK. Fasáda na celém objek­tu je rea­li­zo­va­ná z hli­ní­ko­vých kazet v bar­vách logo­ma­nu­á­lu Národ­ní dál­nič­ní spo­leč­nos­ti Bra­ti­sla­va. Výpl­ně otvo­rů jsou zaskle­né sys­té­mem Ali­plast se skly RC3 a objekt zís­kal ener­ge­tic­ký ští­tek cel­ko­vé spo­tře­by ener­gie ve tří­dě B (do 70 kWh/m2.a). V celém objek­tu je pod­la­ho­vé tope­ní, svět­la jsou sou­čás­tí zavě­še­né­ho pod­hle­du. Budo­va je plně kli­ma­ti­zo­va­ná a ven­kov­ní osvět­le­ní je pomo­cí spe­ci­ál­ních LED sví­ti­del s vyso­kým kry­tím IP66.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku