KOMA MODULAR alt
HOM Skalité
HOM Skalité
HOM Skalité
HOM Skalité
HOM Skalité
HOM Skalité
HOM Skalité
HOM Skalité
HOM Skalité
HOM Skalité
HOM Skalité
HOM Skalité
HOM Skalité

12 fotografií

Modulárny objekt vybavenosti HOM Skalité


Modulárne zázemie a kancelárie pre Národnú diaľničnú spoločnosť.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2019
Architekt / Studio:Dopravoprojekt Bratislava
Země realizace:Slovensko
Technická specifikace: Délka stavby: 1 mesiac
Délka výroby: 1 týždeň
Počet modulů: 9
Užitná plocha: 190 m2
Forma prodeje:Prodej
Poznámka:Budova sa realizovala za krutých zimných podmienok.

Obec Ska­li­té sa roz­pro­stí­rá na slo­ven­sko-pol­ské hra­ni­ci, pár kilo­me­t­rů od mís­ta, kde se stý­ka­jí hra­ni­ce třech stá­tů Slo­ven­ska, Pol­ska a Čes­ka. Je to krás­ná hor­ská oblast v sever­ní čás­ti Kysuc­kých Bes­kyd. Modu­lár­ní objekt pro Národ­ní dál­nič­ní spo­leč­nost na dál­ni­ci D3 Svr­či­no­vec - Ska­li­té vybu­do­va­la naše sester­ská spo­leč­nost KOMA SLO­VA­KIA, kte­ré pro­dá­vá a pro­na­jí­má výrob­ky KOMA MODU­LAR. Sta­veb­ní při­pra­ve­nost pro modu­ly zre­a­li­zo­va­la sta­veb­ní fir­ma Váhostav-SK. Fasáda na celém objek­tu je rea­li­zo­va­ná z hli­ní­ko­vých kazet v bar­vách logo­ma­nu­á­lu Národ­ní dál­nič­ní spo­leč­nos­ti Bra­ti­sla­va. Výpl­ně otvo­rů jsou zaskle­né sys­té­mem Ali­plast se skly RC3 a objekt zís­kal ener­ge­tic­ký ští­tek cel­ko­vé spo­tře­by ener­gie ve tří­dě B (do 70 kWh/m2.a). V celém objek­tu je pod­la­ho­vé tope­ní, svět­la jsou sou­čás­tí zavě­še­né­ho pod­hle­du. Budo­va je plně kli­ma­ti­zo­va­ná a ven­kov­ní osvět­le­ní je pomo­cí spe­ci­ál­ních LED sví­ti­del s vyso­kým kry­tím IP66.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku