KOMA MODULAR alt
Ecorewa 1 web
Ecorewa 1 web
Ecorewa 5 web
Ecorewa 17 web
Ecorewa 7 web
Ecorewa 15 web
Ecorewa 13 web
Ecorewa 10 web
Ecorewa 9 web
Ecorewa 8 web
Ecorewa 3 web

10 fotografií

Zázemí recyklačního střediska Ecorewa


Modulární zázemí recyklačního střediska z 8 modulů.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Drobné výrobní provozy
Rok realizace:2021
Klient:Ecorewa
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 8
Užitná plocha: 215 m2
Výrobková řada: StandardLine

Rych­lost rea­li­za­ce, jed­na z výhod modu­lár­ní výstav­by, byla roz­ho­du­jí­cím fak­to­rem pro inves­to­ra. Sou­čas­ně s pro­jek­tem pro sta­veb­ní povo­le­ní vzni­ka­la naše doku­men­ta­ce a tak moh­la být budo­va dří­ve vyro­be­na a smon­to­vá­na, než je tomu u kon­venč­ní výstav­by a taky dří­ve moh­la slou­žit své­mu účelu.

Budo­va z 8 modu­lů o cel­ko­vé roz­lo­ze 215 m2 slou­ží jako zaří­ze­ní ke sbě­ru, výku­pu, úpra­vě a vyu­ží­vá­ní odpa­dů tří­dě­ním a drce­ním. Pro­to bylo navr­že­no zatí­že­ní pod­la­hy 500 kg/m2 a mís­to pod­la­ho­vi­ny poslou­ží slzič­ko­vý plech. Vytá­pě­ní je řeše­no kom­bi­no­va­ným boj­le­rem se solár­ním pane­lem. Inves­tor zvo­lil fasádu z vel­ko­for­má­to­vých ple­cho­vých lamel a sekun­dár­ní sed­lo­vou stře­chu, na kte­rou umís­til solár­ní panel.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku