KOMA MODULAR alt

DOTA­CE EU


22. 08. 2022 | Novinky

Název pro­gra­mu: Ope­rač­ní pro­gram Pod­ni­ká­ní a ino­va­ce pro konkurenceschopnost

Název výzvy: ICTSDÍ­LE­NÉ SLUŽ­BY - BUDO­VÁ­NÍMODER­NI­ZA­CE DATO­VÝCH CEN­TER - IV. výzva

Název pro­jek­tu Dato­vé cen­t­rum ve fir­mě KOMA MODULAR

Regis­trač­ní čís­lo pro­jek­tu: 16530

Rea­li­zo­va­ný pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.