KOMA MODULAR alt

Pro soukrom­níky


Soukromé oso­by oslovu­je hlavně řada Fash­ion line, vzh­le­dem k možnos­ti indi­viduál­ního návrhu pomocí kon­fig­urá­toru a desig­nové­mu mod­erní­mu vzh­le­du. Řada Fash­ion line je vhod­ná hlavně pro rekreaci nebo pro zři­zování malých soukromých provo­zoven. V pří­padě poža­davku zřízení mod­ulárního rodin­ného domu je vhod­ná spolupráce s architek­tem, který ovládá mod­ulární výstavbu.

Desig­nově unikát­ní sys­tém Mod­ulární výstavby

Fash­ion­Line

Navštivte microsite produktu