KOMA MODULAR alt
Co working centre in Brunoy 4
Co working centre in Brunoy 2
Co working centre in Brunoy 3
Co working centre in Brunoy 6
Co working centre in Brunoy 5
Co working centre in Brunoy 1

5 fotografií

Administrativní modulární budova s co-workingovými kancelářemi na okraji Paříže


Administrativní modulární budova s co-workingovými kancelářemi na okraji Paříže

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2020
Klient:Serie Flex
Země realizace:Francie
Technická specifikace: Délka stavby: 1 měsíc
Délka výroby: 3 týdny
Počet modulů: 49
Užitná plocha: 1300 m2
Forma prodeje:Prodej

V lis­to­pa­du 2019 jsme dokon­či­li dal­ší stav­bu v Paří­ži, ten­to­krát jsme doda­li tří­pa­t­ro­vou budo­vu tvo­ře­nou 49 modu­ly na jiho­vý­chod­ní před­měs­tí Paří­že – do Bru­noy. V budo­vě je 12 co-wor­kin­go­vých kan­ce­lá­ří a je loka­li­zo­vá­na v cen­t­ru u vla­ko­vé­ho nádra­ží. Doda­li jsme ji s part­ne­rem Serie Flex pro deve­lo­pe­ra Grou­pe Hoche, pro­vo­zo­va­te­lem bude nad­ná­rod­ní fir­ma Regus pro­vo­zu­jí­cí kan­ce­lář­ské pro­sto­ry všu­de po svě­tě. Vzhle­dem k pře­tí­že­ní cen­t­ra Paří­že a tím pádem špat­né dostup­nos­ti, vzni­ka­jí tyto admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy s co-wor­kin­go­vý­mi kan­ce­lá­ře­mi po obvo­du Paří­že s návaz­nos­tí na hro­mad­nou dopra­vu. Budo­va má výbor­né akus­tic­ké vlast­nos­ti a je izo­lo­vá­na i pro­ti vib­ra­cím spe­ci­ál­ní­mi akus­tic­ký­mi pod­lož­ka­mi tak, aby byl kom­fort z uží­vá­ní doko­na­lý. Zele­ná stře­cha a výbor­né tepel­něi­zo­lač­ní vlast­nos­ti nemé­ně při­spí­va­jí ke kom­fort­ní­mu užívání.


Umístění objektu

Zpět na reference