KOMA MODULAR alt
Sixt-speadlease-4
Sixt-speadlease-1
Img_1416
Sixt-novafasada-04
Sixt-speadlease-7
Sixt-novafasada-02
Sixt-novafasada-14
Sixt-speadlease-6
Sixt-speadlease-5
Sixt-speadlease-4
Sixt-speadlease-3
Sixt-speadlease-2
Pujcovna-aut-sixt-7
Pujcovna-aut-sixt-3
Pujcovna-aut-sixt-2
Pujcovna-aut-sixt-1
Sixt-speadlease-8
Sixt-speadlease-10
Sixt-speadlease-11
Sixt-novafasada-06

19 fotografií

Autopůjčovna SIXT Speedlease


Modulární přemístitelné zázemí autopůjčovny a parkoviště.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání
Rok realizace:2014
Klient:SIXT SPEEDLEASE
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 1 den
Délka výroby: 1 den
Počet modulů: 2
Užitná plocha: 45 m2
Výrobková řada: StandardLine

Modu­lár­ní KOMA archi­tek­tu­ra je vel­mi vhod­ná do měst­ské zástav­by také v rovi­ně drob­ných sta­veb. Jeden z pří­kla­dů je mimo jiné mini­ma­lis­tic­ký modu­lár­ní objekt, jenž bude slou­žit jako záze­mí pro půj­čov­nu aut Spe­ed lea­se - SIXT a záze­mí pro hlíd­ku při­lehlé­ho par­ko­viš­tě VIN­CI. Stav­ba byla kvů­li její polo­ze u praž­ské doprav­ní tep­ny (Wil­so­no­va uli­ce) a frek­ven­to­va­né­mu par­ko­viš­ti insta­lo­ván v noci mezi tře­tí a pátou hodi­nou. Jsme potě­še­ni, že kli­en­ti zvo­li­li jako opláš­tě­ní plech, kte­rý odka­zu­je na kon­tej­ne­ro­vý původ a to v decent­ní antra­ci­to­vé bar­vě. Inte­ri­ér je pak kon­trast­ně řešen záři­vý­mi barva­mi. Celá budo­va tedy půso­bí moder­ním designo­vým dojmem, kdy exte­ri­ér bude v pří­jem­ném napě­tí s interiérem.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku