KOMA MODULAR alt
JT office building 3
JT office building 5
JT office building 6
JT office building 1
JT office building 7
JT office building 3
JT office building 2
JT office building 4

7 fotografií

Kazety pro nové sídlo J&T


Alucobondové kazety pro nové sídlo J&T

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2020
Klient:J&T
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace:
Forma prodeje:Prodej
Typ dodávky:Fasády

J&T Ban­ka letos opus­tí svou praž­skou cen­t­rá­lu mezi Flo­ren­cí a hote­lem Hil­ton. Z Pobřež­ní uli­ce se pře­stě­hu­je do nové­ho kan­ce­lář­ské­ho cen­t­ra Rus­ton­ka, kte­ré sta­ví deve­lo­per­ská fir­ma J&T Real Esta­te. Důvo­dem, proč po osm­nác­ti letech ban­ka opus­tí své síd­lo, je hlav­ně nedo­sta­tek pro­stor pro roz­růs­ta­jí­cí se spo­leč­nost.
Roz­hra­ní Lib­ně a Kar­lí­na, kam se J&T Ban­ka pře­stě­hu­je, zaží­vá aktu­ál­ně vel­ký roz­voj, neboť je to již zave­de­ná loka­li­ta s dostat­kem pod­půr­ných slu­žeb v oko­lí a výbor­nou doprav­ní dostup­nos­tí. Ban­ka obsa­dí celou osmi­pa­t­ro­vou budo­vu, ale pro­sto­ry nebu­dou zahuš­tě­né. Pone­chá­na je i drob­ná rezer­va pro expan­zi, pro­to­že v prů­bě­hu pro­jek­tu se počet zaměst­nan­ců roz­růs­tá. Kapa­ci­ta budo­vy činí 750 lidí, v době stě­ho­vá­ní jich ban­ka bude mít asi 700.

Naše fir­ma při­spě­la k tomu­to vel­ko­le­pé­mu pro­jek­tu malou a vidi­tel­nou čás­tí výro­bou vel­ko­prosto­ro­vých hli­ní­ko­vých kazet, kte­ré tvo­ří zají­ma­vou fasádu nové­ho síd­la J&T. Gene­rál­ním doda­va­te­lem bylo spo­le­čen­ství firem Geosan/Metrostav.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku