KOMA MODULAR alt

13 fotografií

Prodejna a vrátnice firmy LINEA, Nivnice, CZ


Modulární vrátnice a podniková prodejna výrobce šťáv a nápojů LINEA Nivnice

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2014
Klient:LINEA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 7
Užitná plocha: 227 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Jed­nou z nej­no­věj­ších KOMA rea­li­za­cí je vrát­ni­ce a pod­ni­ko­vá pro­dej­na fir­my LINEA NIV­NI­CE. Výrob­ce ovoc­ných šťáv a nápo­jů znač­ky HELLO si KOMA sys­tém vybral zejmé­na kvů­li skvě­lé pověs­ti a roz­sáh­lé­mu port­fo­liu refe­ren­cí. Na mís­tě sta­ré budo­vy sto­jí nová modu­lár­ní stav­ba ze sed­mi modu­lů řady Com­fort­Li­ne o roz­lo­ze téměř 227 m² se světlou výš­kou 3m a beto­no­vý­mi pod­la­ha­mi, ve kte­rých je zabu­do­vá­no pod­la­ho­vé tope­ní, se zatí­že­ním až 1000 kg/m2. Kro­mě pro­dej­ních pro­stor a vrát­ni­ce se v budo­vě nachá­zí i šat­ny pro zaměst­nan­ce s kuchyň­kou a zázemím.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku