KOMA MODULAR alt
Img 1962
Img 1962
Img 1895
Img 1926
Img 2114
Img 1951
Img 1988
Img 1996
Img 2018
Img 1921
Img 1923
Img 2036
Img 2146
Img 1904

13 fotografií

Prodejna a vrátnice firmy LINEA, Nivnice, CZ


Modulární vrátnice a podniková prodejna výrobce šťáv a nápojů LINEA Nivnice

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro podnikání / Prodejny
Rok realizace:2014
Klient:LINEA
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 1 týden
Počet modulů: 7
Užitná plocha: 227 m2
Výrobková řada: ComfortLine
Forma prodeje:Prodej

Jed­nou z nej­no­věj­ších KOMA rea­li­za­cí je vrát­ni­ce a pod­ni­ko­vá pro­dej­na fir­my LINEA NIV­NI­CE. Výrob­ce ovoc­ných šťáv a nápo­jů znač­ky HELLO si KOMA sys­tém vybral zejmé­na kvů­li skvě­lé pověs­ti a roz­sáh­lé­mu port­fo­liu refe­ren­cí. Na mís­tě sta­ré budo­vy sto­jí nová modu­lár­ní stav­ba ze sed­mi modu­lů řady Com­fort­Li­ne o roz­lo­ze téměř 227 m² se světlou výš­kou 3m a beto­no­vý­mi pod­la­ha­mi, ve kte­rých je zabu­do­vá­no pod­la­ho­vé tope­ní, se zatí­že­ním až 1000 kg/m2. Kro­mě pro­dej­ních pro­stor a vrát­ni­ce se v budo­vě nachá­zí i šat­ny pro zaměst­nan­ce s kuchyň­kou a zázemím.

Umístění objektu

Zpět na reference