KOMA MODULAR alt
Slavoj plzen 29
Slavoj-plzen-01
Slavoj-plzen-11
Slavoj-plzen-15
Slavoj-plzen-17
Slavoj-plzen-18
Slavoj-plzen-19
Slavoj-plzen-20
Slavoj-plzen-22
Slavoj-plzen-26
Slavoj-plzen-27
Slavoj-plzen-38
Slavoj-plzen-39
Slavoj-plzen-41
Slavoj-plzen-42
Slavoj-plzen-43
Slavoj-plzen-44
Slavoj plzen 23 0

17 fotografií

Sportovní zázemí pro TJ Slovan Spoje Plzeň


Modulární zázemí pro fotbalový klub TJ Slovan Spoje Plzeň.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Realizace pro sport / Sportovní šatny
Rok realizace:2017
Klient:Statutory City of Pilsen
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 33
Užitná plocha: 594 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej
Měs­to Plzeň vybu­do­va­lo ve Skvrňa­nech are­ál nové­ho hlav­ní­ho hřiš­tě, kte­ré slou­ží jako náhrad­ní hřiš­tě pro TJ Slo­van Spo­je Plzeň. Jed­ná se o tré­nin­ko­vou plo­chu i pro­voz­ní objekt s kan­ce­lá­ře­mi, kabi­na­mi, šat­na­mi se spr­cha­mi a dal­ším záze­mím včet­ně tri­bu­ny pro 300 lidí. Pro záze­mí fot­ba­lo­vé­ho hřiš­tě zvo­lil inves­tor modu­lár­ní sys­tém KOMA. Záze­mí je v klu­bo­vých bar­vách klu­bu a je vkus­ně zakom­po­no­vá­no jako sou­část tri­bu­ny. TJ Slo­van Spo­je Plzeň, kte­rý má v Plzni více než sto­le­tou tra­di­ci, zís­ká are­ál na zákla­dě daro­va­cí smlou­vy jako náhra­du za své stá­va­jí­cí hřiš­tě, kte­ré má na pozem­cích v loka­li­tě Bory. Ty měs­to potře­bu­je zís­kat v sou­vis­los­ti s při­pra­vo­va­ným pro­jek­tem budo­vá­ní tram­va­jo­vé tra­ti na Bor­ská pole. Na opuš­tě­ném hřiš­ti by totiž mělo vznik­nout záchyt­né par­ko­viš­tě typu park&ride.
Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku