KOMA MODULAR alt
Amtra-wesseling-34
Amtra-wesseling-01
Amtra-wesseling-02
Amtra-wesseling-06
Amtra-wesseling-09
Amtra-wesseling-10
Amtra-wesseling-26
Amtra-wesseling-27
Amtra-wesseling-28
Amtra-wesseling-30
Amtra-wesseling-32
Amtra-wesseling-34

11 fotografií

Zelená administrativní budova ve Wesselingu, D


Čtyřpodlažní modulární kancelářská budova.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy / Kanceláře
Rok realizace:2013
Klient:AMTRA
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 4 týdnů
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 38
Užitná plocha: 688 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

Fir­ma AMT­RA se věnu­je pro­de­ji a pro­nájmu obyt­ných kon­tej­ne­rů a pro­to pro své zaměst­nan­ce vyža­du­je kon­tej­ne­ro­vou budo­vu, kte­rá bude spl­ňo­vat vel­mi vyso­ké náro­ky. Jsme potě­še­ni, že se prá­vě fir­ma z obo­ru, obrá­ti­la na spo­leč­nost KOMA.

Vněj­ší tvar budo­vy umož­nil na 2. pod­la­ží udě­lat tera­su a bal­kon z tro­pic­ké­ho dře­va. Všech­na pat­ra budo­vy jsou zastře­še­na oce­lo­vou stře­chou s nos­nos­tí 260kg/m2 (kvů­li oče­ká­va­né zim­ní zátě­ži), a jsou spo­leč­ně s tera­sou a bal­ko­nem odvod­ně­ny žla­bem. Budo­va má cel­kem 3 obý­va­né pod­la­ží, 4. pod­la­ží slou­ží jako svět­lík pro pro­svět­le­ní vnitř­ní čás­ti budo­vy a při požá­ru vytvá­ří komí­no­vý efekt pro odvod kou­ře, neboť ho sní­má čidlo, kte­ré řídí pří­pad­né větrá­ní budo­vy. Ten­to pro­stor, jenž je umoc­něn prů­hle­dem skrz všech­ny pod­la­ží, nemá nejen prak­tic­ký, ale také este­tic­ký přínos.

Pobočka ve Wes­se­lin­gu také spl­ňu­je požár­ní odol­nost F30, při­čemž vnitř­ní scho­diš­tě dokon­ce F90. Sklad­by pod­lah, stěn a stro­pu jsou kom­plet­ně řeše­ny suchou výstav­bou a jsou povr­cho­vě upra­ve­ny. Vnitř­ní dis­po­zi­ce budo­vy byly řeše­ny v úzké spo­lu­prá­ci se zástup­ci inves­to­ra. Jed­ná se tak vesměs u pří­jem­ně půso­bí­cí inte­ri­é­ry plné světla.

Umístění objektu

Zpět na předchozí stránku