KOMA MODULAR alt

Prv­ní modu­lár­ní výzkum­ná sta­ni­ce na svě­tě, kte­rá se sama pohybuje


01. 01. 2014 | Modulární svět

Tato výzkum­ná sta­ni­ce Halley VI se nachá­zí v Anark­ti­dě. Sta­ni­ce je navr­že­na tak, aby vydr­že­la drs­né polár­ní pod­ne­bí. Aby se zabrá­ni­lo osu­du před­cho­zích čtyř sta­nic, kte­ré byly zni­če­ny sně­hem a ledem, je tato sta­ni­ce navr­že­na z osmi zvý­še­ných modu­lů, kte­ré spo­čí­va­jí na roz­ši­ři­tel­ných hyd­rau­lic­kých nohách. Tyto jsou vyba­ve­ny obří­mi lyže­mi, tak­že se sta­ni­ce může při­způ­so­bit růz­ným úrov­ním sně­hu a ledu, a může být pře­pra­ve­na do jiné­ho mís­ta určení.

Sta­ni­ce je kon­stru­o­vá­na jako kara­va­na, kte­rá je umís­tě­na kol­mo k pře­vlá­da­jí­cí­mu smě­ru vět­ru. Modu­ly jsou pro­po­je­ny krát­ký­mi, fle­xi­bil­ní kori­do­ry. Mod­ré modu­ly jsou vyu­ží­vá­ny k výzkum­ným akti­vi­tám a byd­le­ní, čer­ve­ný cen­t­rál­ní modul je navr­žen jako spo­le­čen­ský pro­stor s kuchy­ní a mís­to pro rekre­a­ci. Inte­ri­é­ry jsou vyba­ve­ny hyd­ro­po­nic­ký­mi rost­li­na­mi, stě­ny a vyba­ve­ní jsou řeše­ny v růz­ných barev­ných odstí­nech tak, aby pomá­ha­ly posád­ce pře­žít tmu v prů­bě­hu polár­ní zimy.

Archi­tek­to­nic­ký návrh: Hugh Brou­gh­ton Architects

Rea­liz­ce: AECOM

 • Halley_VI_281229
 • Halley_VI_28629
 • Halley_VI_281129
 • Halley_VI_281029
 • Halley_VI_28929
 • Halley_VI_28829
 • Halley_VI_28729
 • Halley_VI_28529
 • Halley_VI_28429
 • Halley_VI_28129
 • Halley_VI_28329
 • Halley_VI_28229