KOMA MODULAR alt

Revo­luč­ní zaklá­dá­ní staveb


10. 10. 2006 | Novinky

Fir­ma KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON nabí­zí svým part­ne­rům revo­luč­ní zavr­tá­va­né zákla­dy. Výho­dou je rych­lost poří­ze­ní a při demon­tá­ží budo­vy jejich snad­ná demontáž.