KOMA MODULAR alt

Hod­no­ce­ní roku 2006


12. 03. 2007 | Novinky

Ve dnech 10. až 11. 3. 2007 pro­běh­lo hod­no­ce­ní čin­nos­ti fir­my KOMA ve Sněž­ném na Vyso­či­ně, vyhlá­še­ní Oska­rů pro pra­cov­ní­ky fir­my KOMA MODU­LAR CON­STRUCTI­ON. Sou­čás­tí hod­no­ce­ní byly spor­tov­ní akti­vi­ty a v sobo­tu večer byly vyhlá­še­ni nej­ú­spěš­něj­ší pra­cov­ní­ci naší fir­my v kate­go­ri­ích jako jsou např. – ČIN ROKU (Jiří Malý); NEJ­LEP­ŠÍ PRA­COV­NÍK (Mar­tin Čada), NEJ­LEP­ŠÍ PRA­COV­NI­CE (Jit­ka Scho­vaj­so­vá); NEJ­VĚT­ŠÍ OBJEV (Pavlí­na Čer­ven­ko­vá) a SÍŇ SLÁ­VY (Jiří Malý). Dále byl vyhlá­šen plán a hlav­ní úko­ly na rok 2007.