KOMA MODULAR alt

Opět jsme se umís­ti­li v hod­no­ce­ní Ino­vač­ní fir­my Zlín­ské­ho kraje


22. 06. 2012 | Novinky

Zlín­ský kraj pro­střed­nic­tvím Tech­no­lo­gic­ké­ho Ino­vač­ní­ho Cen­t­ra potře­tí oce­nil nej­ví­ce ino­vač­ní fir­my na svém úze­mí. Ve spo­lu­prá­ci s agen­tu­rou pro pod­po­ru pod­ni­ká­ní a inves­tic CzechIn­vest, Uni­ver­zi­tou Tomá­še Bati ve Zlí­ně a Aso­ci­a­cí ino­vač­ní­ho pod­ni­ká­ní ČR vybra­la poro­ta tři oce­ně­né fir­my z více než dva­ce­ti přihlášených.

KOMA MODU­LAR si, po dru­hém mís­tě z roku 2009 a prv­ním mís­tě z roku 2010, na potře­tí odnes­la opět jed­no ze tří medai­lo­vých míst, a to v podo­bě stří­br­né medai­le (od roku 2010 se sou­těž pořá­dá jed­nou za dva roky). Poro­ta oce­ni­la zejmé­na naše ino­va­ce jak ve výrob­ním pro­ce­su, tak v samot­ných pro­duk­tech, jejichž vlaj­ko­vou lodí je oje­di­ně­lý níz­ko­ener­ge­tic­ký modul řady ComfortLine.

Tis­ko­vá zprá­va z vyhlá­še­ní výsled­ků je ke sta­že­ní zde.

Video­me­dai­lo­nek poří­ze­ný Ino­vač­ním cen­t­rem Zlín­ské­ho kra­je o naší fir­mě si může­te pro­hléd­nout zde.