KOMA MODULAR alt

Mon­táž škol­ky ve švý­car­ských Alpách s pomo­cí vrtulníku


05. 08. 2013 | Novinky

Leh­kost kon­struk­ce modu­lár­ních sta­veb vyu­žil švý­car­ský inves­tor při pří­stav­bě mateř­ské ško­ly. V nepří­stup­ném teré­nu švý­car­ských Alp pro­ve­dl mon­táž našich modu­lů s pomo­cí vrtu­l­ní­ku. Hru­bá mon­táž škol­ky byla tak pro­ve­de­na během jed­no­ho dne a škol­ka byla při­pra­ve­na ke stě­ho­vá­ní nábyt­ku a zahá­je­ní pro­vo­zu během něko­li­ka dní. Mateř­skou ško­lu může­te spat­řit ve ves­ni­ci Hilterfingen.

  • Hilterfingen_2
  • Hilterfingen_4
  • Hilterfingen_3
  • Hilterfingen_1