KOMA MODULAR alt

Uni­kát­ní obyt­né modu­ly ve veřej­ném prostoru


04. 06. 2014 | Novinky

Oži­ve­ní veřej­né­ho pro­sto­ru drob­nou archi­tek­tu­rou je téma, kte­ré ve spo­leč­nos­ti rezo­nu­je nejen v něko­li­ka posled­ních letech. Jak oži­vit tako­vý veřej­ný pro­stor jako je náves drob­ných obcí, co udě­lat s neváb­ně vypa­da­jí­cí­mi auto­bu­so­vý­mi zastáv­ka­mi a lze umís­tit modu­lár­ní kavár­nu na náplav­ku či na vol­ná pro­stran­ství ve měs­tech napří­klad for­mou dočas­né stav­by? Na tuto otáz­ku čás­teč­ně odpo­ví­dá stu­die City Modu­lů pro drob­né stav­by zastáv­ky a kavár­ny. Stu­dii vypra­co­va­li archi­tek­ti z fir­my artE­cho s pou­ži­tím užit­né­ho vzo­ru z díl­ny Chybik+Kristof AAKOMA MODULAR.

  • Prezentace-koma-cm-korekce-1-stranka-01
  • Prezentace-koma-cm-korekce-1-stranka-06
  • Prezentace-koma-cm-korekce-1-stranka-07
  • Prezentace-koma-cm-korekce-1-stranka-08
  • Prezentace-koma-cm-korekce-1-stranka-09
  • Prezentace-koma-cm-korekce-1-stranka-15
  • Prezentace-koma-cm-korekce-1-stranka-24
  • Prezentace-koma-cm-korekce-1-stranka-18
  • Prezentace-koma-cm-korekce-1-stranka-20