KOMA MODULAR alt

Výstav­ba čes­ké­ho pavi­lo­nu EXPO 2015 je ve své třetině


03. 10. 2014 | Novinky

I přes jis­té někdy více, někdy méně úsměv­né pro­blémy může­me říci, že KOMA byla při výsta­vě čes­ké­ho pavi­lo­nu v Milá­ně v červ­nu v TOP5 při ode­vzdá­ní doku­men­ta­ce PD (obdo­ba čes­ké­ho územ­ní­ho říze­ní). V čer­ven­ci se KOMA opět umís­ti­la v TOP5 ten­to­krát při ode­vzdá­ní doku­men­ta­ce DD (obdo­ba vydá­ní sta­veb­ní­ho povo­le­ní). V srpnu byla KOMATOP3 v zahá­je­ní pra­cí na spod­ní stav­bě a jako prv­ní z pavi­lo­nů měl ten čes­ký hoto­vy zákla­dy a inže­nýr­ské prá­ce. V září KOMA jako prv­ní ze všech sta­vi­te­lů vybu­do­va­la ske­let pavi­lo­nu a 3. 10. jako prv­ní dokon­či­la hru­bou stav­bu. Co více dodat k výho­dám modu­lár­ní KOMA výstavby?

  • Kontrolni-den-2
  • KOMA_expo_pavilon_letecke_foto
  • Kontrolni-den-11
  • Kontrolni-den-8
  • Kontrolni-den-7
  • Kontrolni-den-6
  • Kontrolni-den-4
  • Kontrolni-den-1