KOMA MODULAR alt

Záze­mí led­ní­ho klu­ziš­tě na Pankráci


28. 02. 2014 | Novinky

Jed­no­du­chá a vyso­ce efek­tiv­ní modu­lár­ní výstav­ba nachá­zí uplat­ně­ní zejmé­na u rea­li­za­cí, kte­ré mají dočas­ný cha­rak­ter. Mezi ně pat­ří i vybu­do­vá­ní záze­mí u led­ní­ho klu­ziš­tě na Pan­krá­ci u obchod­ní­ho cen­t­ra Arká­dy. U toho­to dru­hu rea­li­za­cí je dočas­nost stav­by nejen žádou­cí, ale také potřeb­nou. Je jas­né, že u sta­veb na něko­lik týd­nů je upo­za­dě­no este­tic­ké hle­dis­ko, přes­to i zde je nut­né říci, že není kon­tej­ner, jako kon­tej­ner“. Kva­li­ta pro­ve­de­ní je potře­ba i u těch­to rea­li­za­cí a pro­to záze­mí pro led­ní klu­ziš­tě na Pan­krá­ci zajis­ti­la spo­leč­nost KOMA Rent.

  • Kluziste-arkady-4
  • Kluziste-arkady-3
  • Kluziste-arkady-2
  • Kluziste-arkady-1