KOMA MODULAR alt

Repor­táž čes­ké tele­vi­ze o modu­lár­ních soci­ál­ních KOMA domech


16. 01. 2015 | Novinky

V hlav­ní zpra­vo­daj­ské rela­ci čes­ké veřej­no­práv­ní tele­vi­ze Udá­los­ti byla 16. 1. 2015 repor­táž o pro­ble­ma­ti­ce syr­ských uprch­lí­ků v Němec­ku, pro kte­ré náš západ­ní sou­sed sta­ví soci­ál­ní modu­lár­ní domy posta­ve­né z kon­tej­ne­rů, jež vyrá­bí naše spo­leč­nost KOMA ve Vizo­vi­cích. Repor­táž se věnu­je nejen výho­dám modu­lár­ní­ho KOMA sys­té­mu, kte­rý díky své prak­tič­nos­ti doká­že oka­mži­tě rea­go­vat na potře­by lidí v nou­zi, ale mode­rá­tor­ka také zmi­ňu­je, že KOMA vyrá­bí nejen stan­dard­ní obyt­né kon­tej­ne­ry, ale i archi­tek­to­nic­ky a designo­vě atrak­tiv­ní čes­ký pavi­lon pro EXPO 2015 v Milá­ně. Celou repor­táž může­te shléd­nout na webu Čes­ké televize.

  • Novy-obrazek
  • CF058663
  • CF058655
  • CF058649
  • CF058585
  • CF058530
  • CF058636