KOMA MODULAR alt

Cen­t­rum vol­né­ho času v Medlánkách


27. 01. 2016 | Novinky

27. 1. 201615.00 pro­běh­lo slav­nost­ní ote­vře­ní modu­lár­ní­ho Cen­t­ra vol­né­ho času měst­ské čás­ti Brno-Med­lán­ky za účas­ti sta­ros­ty měst­ské čás­ti Brno-Med­lán­ky JUDr. Micha­la Mar­ka. Od 16:30 do 19:00 pro­bí­hal pro­gram pro děti, při­čemž v prů­bě­hu toho­to času bude také pro­bí­hat sou­těž o nej­lep­ší název centra.

Cen­t­rum vol­né­ho času, kte­ré je o cel­ko­vé roz­lo­ze 180 m², doda­la spo­leč­nost KOMA na kon­ci roku 2015. Budo­va je posta­ve­na modu­lár­ním sys­té­mem KOMA a je sesta­ve­na ze šes­ti obyt­ných modu­lů řady Stan­dar­d­Li­ne, při­čemž se jed­ná o ener­ge­tic­ky úspor­nou stav­bu ozna­če­nou ener­ge­tic­kým štít­kem C“. Modu­lár­ní bez­ba­ri­é­ro­vá stav­ba je osa­ze­na ele­gant­ní dře­vě­nou fasádou Ther­mowo­od, dře­vě­ný­mi scho­dy a dře­vě­nou per­go­lou. Pro­stor­ná okna a dve­ře zajiš­ťu­jí ide­ál­ní svě­tel­nost interiéru.

 • 1
 • 3
 • 4
 • 6
 • 5
 • 7
 • 8
 • 11
 • 14
 • 15
 • 17
 • 19
 • 23
 • 26