KOMA MODULAR alt

Nová oba­lov­na v Týniš­ti nad Orlicí


15. 11. 2016 | Novinky

Na začát­ku květ­na 2016 byla v Týniš­ti nad Orli­cí ote­vře­na nová oba­lov­na na výro­bu asfal­to­vých smě­sí. Oba­lov­na Týniš­tě s. r. o., jak zní její přes­ný název, byla navr­že­na a vybu­do­vá­na v sou­la­du s nej­přís­něj­ší­mi tech­no­lo­gic­ký­mi a eko­lo­gic­ký­mi pra­vi­dly. V tom­to duchu bylo vybu­do­vá­no i záze­mí oba­lov­ny z modu­lů KOMA. V tom­to duchu bylo vybu­do­vá­no i záze­mí z modu­lů KOMA.

  • Obalovna-tyniste-02
  • Obalovna-tyniste-07
  • Obalovna-tyniste-09
  • Obalovna-tyniste-11
  • Obalovna-tyniste-13
  • Obalovna-tyniste-17
  • Obalovna-tyniste-23
  • Obalovna-tyniste-25
  • Obalovna-tyniste-26