KOMA MODULAR alt

Kan­ce­lá­ře pro logis­tic­kou fir­mu Auto Mann


05. 10. 2017 | Novinky

Němec­ká logis­tic­ká fir­ma Auto Mann si zvo­li­la, vzhle­dem k výho­dám, kte­ré modu­lár­ní výstav­ba nespor­ně má, k náku­pu síd­la vytvo­ře­né­ho z pro­sto­ro­vých modu­lů. Budo­va je opro­ti stan­dard­ní­mu pro­ve­de­ní navíc zatep­le­ná fasádou z puro­vých pane­lů, okna, dve­ře a výklad­ce jsou hli­ní­ko­vé v antra­ci­to­vé bar­vě a stře­cha je zele­ná. Okna jsou navíc opat­ře­na elek­tric­ký­mi ven­kov­ní­mi žalu­zi­e­mi. Inves­tor zvo­lil všech­ny tyto nad­stan­dard­ní opat­ře­ní hlav­ně pro to, že šet­ří ener­gie na vytá­pě­ní nebo na chla­ze­ní budo­vy a vytvá­ří kom­fort­ní pra­cov­ní pro­stře­dí. Budo­va obsa­hu­je vše, co síd­lo střed­ní fir­my potře­bu­je ke své­mu provozu. 
Videa
 • Automann-blaubeuren-05
 • Automann-blaubeuren-07
 • Automann-blaubeuren-11
 • Automann-blaubeuren-17
 • Automann-blaubeuren-27
 • Automann-blaubeuren-29
 • Automann-blaubeuren-31
 • Automann-blaubeuren-33
 • Automann-blaubeuren-35
 • Automann-blaubeuren-38
 • Automann-blaubeuren-39
 • Automann-blaubeuren-42
 • Automann-blaubeuren-43
 • Automann-blaubeuren-47
 • Automann blaubeuren 05
 • Automann blaubeuren 07
 • Automann blaubeuren 11
 • Automann blaubeuren 17
 • Automann blaubeuren 27
 • Automann blaubeuren 29
 • Automann blaubeuren 31
 • Automann blaubeuren 33
 • Automann blaubeuren 35
 • Automann blaubeuren 38
 • Automann blaubeuren 39
 • Automann blaubeuren 42
 • Automann blaubeuren 43
 • Automann blaubeuren 47