KOMA MODULAR alt

Fasáda pro modu­lár­ní dílny


13. 06. 2017 | Novinky

Fir­ma KOMA Modu­lar před­sta­vi­la ve spo­lu­prá­ci s fir­ma­mi VIVA a Tesco­ma modu­lár­ní díl­ny. Úspěš­nou pre­mi­é­ru vyu­ži­tí dílen si modu­ly pro­ži­ly na Zlín­ském fil­mo­vém fes­ti­va­lu 2017. Fir­ma rea­gu­je na sou­čas­ný trend ve svě­tě popu­lár­ních řeme­sl­ných inku­bá­to­rů, kde si mohou vyzkou­šet řemes­lo jak malí, tak vel­cí. V sou­čas­ném pře­di­gi­ta­li­zo­va­ném svě­tě je čím dál vět­ší zájem o tyto řeme­sl­né inku­bá­to­ry, kte­ré fir­ma KOMA pový­ši­la na mož­nost mobi­li­ty. Díl­ny si může­te pro­najmout na zvlášt­ní akce jako jsou dět­ské dny nebo jimi může­te zpří­jem­nit pobyt v domo­vech pro seni­o­ry. Fasádu na modu­lár­ní díl­nič­ky rea­li­zo­va­la KOMA FACA­DE, kte­ré je sou­čás­tí rodi­ny KOMA.


Videa
 • Foto05_2
 • Foto06_0
 • Foto07_1
 • Foto11_1
 • Foto28
 • Foto30_0
 • Foto31_0
 • Foto33__0
 • Foto34_0
 • Foto05 2
 • Foto06 0
 • Foto07 1
 • Foto11 1
 • Foto28
 • Foto30 0
 • Foto31 0
 • Foto33 0
 • Foto34 0