KOMA MODULAR alt

DOTA­CE EUVICM


22. 08. 2022 | Novinky

Název pro­gra­mu: Ope­rač­ní pro­gram Pod­ni­ká­ní a ino­va­ce pro konkurenceschopnost

Název výzvy: POTEN­CI­ÁL - VIVÝZVA

Název pro­jek­tu: Vývo­jo­vé ino­vač­ní cen­t­rum modularity

Regis­trač­ní čís­lo pro­jek­tu: 19590

Rea­li­zo­va­ný pro­jekt je spo­lu­fi­nan­co­ván Evrop­skou unií.