KOMA MODULAR alt

Hote­ly


Mod­erní doba a trávení vol­ného času ces­továním klade stále větší poža­davky na rozšíření sítě hotelových kapac­it. Mod­ulární výs­tav­ba hotelů, hostelů, ale i uby­toven splňu­je všech­ny náročné poža­davky na pořízení jak nových hotelových kapac­it, tak i na rozšíření stá­va­jících. Mod­u­ly jsou stále více používány u lesních hotelů, kdy nabízí architek­tům, investorům i uži­vatelům nové možnos­ti spo­jení poby­tu v přírodě. V měst­ských místech, které jsou mno­hdy omezeny pro zřízení kla­sick­ého zařízení staveniště, jsou naopak mod­u­ly vítány pro jejich rychlou aplikaci. A navíc, mod­ulární architek­tu­ra je krásná.

Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France

Přístavba 4* hotelu v Paříži

Přís­tav­ba hotelu LE RELAIS DE LA MAL­MAI­SON v Paříži.

Rok realizace:2019
Architekt / Studio:MARINA PROJETS & ARCHITECTURE
Země realizace:Francie
Poptat
Ubytování pro lidi bez domova.

Solidární hotel na Seině_Paříž

Uby­tov­na hotelového typu pro bez­do­movce pro mez­inárod­ní human­itární orga­ni­zaci AURORE. Paříž.

Rok realizace:2018
Architekt / Studio:MOONARCHITECTURES
Klient:ASSOCIATION AURORE
Země realizace:Francie
Poptat

Modul není kontejner

Certifikace

PAVUS
Osvědčení o stálosti vlastností
ISO 9001 KOMA RENT s.r.o.
ISO 14001:2016
ETA 150119
Svářecí průkaz EN 1090 – 1
ČSN EN ISO 9001:2016
AQAP 2110