KOMA MODULAR alt

Pro devel­op­ery


Mod­ulární výs­tav­ba prokáza­la své výhody při real­izaci bytových domů nebo pro stu­dentských kole­jí, hotelů nebo domovů pro senio­ry. Výro­ba mod­ulů ve výrob­ních halách, pod stálou kon­trolou, kter­ou neovlivňu­je počasí, a hlavně za pevně stanove­nou cenu a ter­mín ocení pro­gre­sivní devel­opeři. Nedostatek kval­i­fiko­vaných staveb­ních děl­níků nahrává stro­jové výrobě mod­ulárních staveb.

Francie_obr.2_zm

Bytové domy

Extrém­ně krátký čas díky pre­fab­rikaci a výs­tav­by sys­témem off-site con­struc­tion” real­izace bytových domů oslovu­jí hlavně pro­gre­sivní investo­ry a developery. 

Hotel Le Relais de la Malmaison Paris France

Hotely

Hote­ly z pros­torových mod­ulů jsou v souladu s mod­erní architek­tur­ou a filo­zofií udržitel­nos­ti a ochrany živ­ot­ního prostředí.

Ggz-friesland-7

Domy pro seniory

Mod­ulární domovy pro senio­ry jsou alter­na­tivou řešení prob­lé­mu s nedostatkem míst v podob­ných zařízeních, které řeší přís­lušné orgány v reak­ci na stárnoucí populaci.

Msjihlava-8

Realizace školské

Mod­ulární mateřské školy, zák­lad­ní školy, ale i vysoké a speciál­ní školy díky rychlosti a okamžité možnos­ti použití řeší rych­le a kval­it­ně potře­by nedostatku míst pro žáky ve městech i na vesnicích.

1_5_1

Administrativní budovy

Admin­is­tra­tivní budovy a síd­la firem vybu­dované z pros­torových mod­ulů jsou díky své efek­tiv­itě, rychlosti a mobil­itě nejvíce real­i­zo­vané mod­ulární objekty.