KOMA MODULAR alt

Pro firmy a podnikatele


Pro­gre­sivní investoři využí­va­jí výhod mod­ulárních budov hlavně pro rych­lý návrat svých inves­tic, pro­tože mod­ulární výs­tav­ba je extrém­ně rych­lá. Dále využí­va­jí možnost přemístění mod­ulárních budov, a tak možnost budování svých provo­zoven i na pron­a­jatých pozem­cích. Dále oceňu­jí i možnost rych­lého rozšíření svých provozů, pomocí přís­taveb a mod­ulů. A to vše při zachování kondice budov srov­natel­né nebo i lep­ší než budovy pořízené stan­dard­ní mokrou cestou.

Modularni-kancelare-s-plastovou-fasadou-1

Administrativní budovy

Admin­is­tra­tivní budovy a síd­la firem vybu­dované z pros­torových mod­ulů jsou díky své efek­tiv­itě, rychlosti a mobil­itě nejvíce real­i­zo­vané mod­ulární objekty.

Pekarna kutzer erbendorf 02

Budovy pro podnikání

Pod­nikání v mod­ulárních objek­tech jde zcela v souladu aktuál­ních společen­ských poža­davků: Rych­lá, vari­abil­ní výs­tav­ba s možný­mi změ­na­mi dis­poz­ic v budouc­nu – to vše s ohle­dem na společen­sk­ou odpověd­nost firmy (více o cirkulární výs­tavbě), jejíž účel či dokonce umístění je možné vždy přehodnotit.

Renault-modular-autosalon-3

Autosalony a autobazary

Mod­ulární auto­bazary a autos­a­lony jsou stále více oblíbené u pro­gre­sivních investorů, které oslovi­la hlavně rychlost, mobili­ta a efektivita.

Parker-12

Prodejny

Prode­jny z velko­pros­torových mod­ulů mohou být dočas­né i trvalé, na pron­a­jatém pozemku i ve vlast­ním vlast­nictví. Mohou se rozšiřo­vat i zmenšo­vat dle potřeby.

Pekarna kutzer erbendorf 02

Pekárny

Díky rychlosti a mobil­itě získaly mod­ulární pekárny oblibu pro real­izaci pří­mo u nákup­ních cen­ter, kde lze nabíd­nout zákazníkům čer­stvé peči­vo i s posezením.

Modular-petrol-station-texaco-7

Čerpací stanice

Mod­ulární čer­pací stan­ice oslovu­jí investo­ry hlavně svou schop­nos­tí rych­lé real­izace a reakce na změny.

Img_20180609_093350

Sanitární moduly

KOMA MOD­U­LAR se za roky své exis­tence vypro­filo­vala jako expert na výrobu san­itárních mod­ulů. KOMA mod­u­ly se uplat­ni­ly jako zázemí pro VIP akce i jako zázemí pro sportovní svě­tové a evrop­ské šampionáty. 

Ggz-friesland-7

Zdravotnická zařízení

Rychlost a min­i­mal­izace obtěžování pacien­tů a zdravot­nick­ého per­son­álu prachem a hlukem jsou hlavní při­danou hod­no­tou výs­tav­by zdravot­nick­ých zařízení pomocí velko­pros­torových modulů.

Zavodni-restaurace-koma-exterier-1

Realizace pro stravování

Objek­ty pro stravování pořízené pomocí mod­ulární výs­tav­by extrém­ně zkracu­jí návrat­nost vložených investic.