KOMA MODULAR alt

Pro pronáj­mové firmy


Fir­ma KOMA je fir­ma, se kter­ou se dobře spolupracu­je. To oceňu­jí hlavně firmy, které mají vlast­ní pronáj­mové parky, pro které fir­ma KOMA vyrábí speciál­ní pronáj­mové kon­te­jn­ery dle zadání pronáj­mové firmy a podílí se tak na vývo­ji a ino­vacích. Spe­cial­i­tou firmy KOMA jsou san­itární mod­u­ly, což oceňu­jí renomované evrop­ské nad­národ­ní společnosti.

Superior-line-28

Sanitární moduly

KOMA MOD­U­LAR se za roky své exis­tence vypro­filo­vala jako expert na výrobu san­itárních mod­ulů. KOMA mod­u­ly se uplat­ni­ly jako zázemí pro VIP akce i jako zázemí pro sportovní svě­tové a evrop­ské šampionáty.

Eledvice-9

Zařízení staveniště

Bez obyt­ných a san­itárních mod­ulů si dnes už žád­ný staveb­ník nedokáže před­stavit zařízení staveniště. Obyt­né a san­itární mod­u­ly jsou vhod­né jak pro malé stav­by, tak i velké staveb­ní celky s kanceláře­mi, šat­na­mi, uby­tov­na­mi, mod­u­ly pro odpočinek a stravování.