KOMA MODULAR alt
Haase Pollack 3
Haase Pollack 1
Haase Pollack 4
Haase Pollack 6
Haase Pollack 9
Haase Pollack 10
Haase Pollack 15
Haase Pollack 12
Haase Pollack 13
Haase Pollack 2

9 fotografií

Kancelářská budova s bondovou fasádou


Dvoupodlažní kancelářská budova s fasádou z bondových kazet a se sedlovou střechou

Poptat podobný objekt
Zařazení:Administrativní budovy
Rok realizace:2021
Klient:Haase & Pollack Tiefbau
Země realizace:Německo
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 12
Užitná plocha: 200 m2
Výrobková řada: StandardLine

Němec­ká sta­veb­ní fir­ma Haa­se & Pollack Tei­fbau, kte­rá síd­lí v Zos­se­nu poblíž Ber­lí­na, vyu­ží­va­la řadu let kon­tej­ne­ro­vé kan­ce­lá­ře. Budo­va z kon­tej­ne­rů doslu­ho­va­la a fir­mě chy­bě­ly pro­sto­ry. Pro­to se vede­ní fir­my roz­hod­lo vymě­nit původ­ní sesta­vu z kon­tej­ne­rů za novou modu­lár­ní budo­vu, kte­rá je kom­fort­ní a díky roz­ší­ře­ní do pat­ra nabí­zí více pro­stor. Naším úko­lem bylo dodat sesta­vu o tako­vých roz­mě­rech, aby moh­la být usa­ze­na na zákla­dy původ­ní sesta­vy. Budo­va je opat­ře­na sekun­dár­ní fasádou z bon­do­vých kazet a sed­lo­vou stře­chou. S ohle­dem na zatí­že­ní pod­la­hy, kte­ré je ve sta­veb­ních fir­mách vyso­ké, byla zvo­le­na vyso­ce odol­ná podlahovina.

Umístění objektu

Zpět na reference