KOMA MODULAR alt
Ohl-zs-fakultni-nemocnice-brno-6
Ohl-zs-fakultni-nemocnice-brno-6
Ohl-zs-fakultni-nemocnice-brno-5
Ohl-zs-fakultni-nemocnice-brno-4
Ohl-zs-fakultni-nemocnice-brno-3
Ohl-zs-fakultni-nemocnice-brno-2
Ohl-zs-fakultni-nemocnice-brno-1

6 fotografií

Zařízení staveniště


Dočasná kancelářská budova využívaná po dobu rekonstrukce nemocnice.

Poptat podobný objekt
Zařazení:Zařízení staveniště
Rok realizace:2007
Klient:OHL ŽS
Země realizace:Česká republika
Technická specifikace: Délka stavby: 2 týdny
Délka výroby: 2 týdny
Počet modulů: 42
Užitná plocha: 735 m2
Výrobková řada: StandardLine
Forma prodeje:Prodej

V Čes­ké repub­li­ce KOMA sys­tém vyu­ží­va­jí růz­no­ro­dé sta­veb­ní fir­my. Jed­nou z nich je také OHL ŽS, kte­rá v roce 2007 zís­ka­la zakáz­ku na rekon­struk­ci a výstav­bu nové­ho pavi­lo­nu fakult­ní nemoc­ni­ce v Brně. Dvou­pod­laž­ní sesta­va poskyt­la záze­mí jako pro děl­ní­ky, tak pro admi­nis­tra­tiv­ní pra­cov­ní­ky, při­čemž do modu­lů byla umís­tě­na kli­ma­ti­za­ce. Tím sta­veb­ní­ci zís­ka­li nad­stan­dard­ní kom­fort mimo své obvyk­lé pracoviště.

Umístění objektu

Zpět na reference