KOMA MODULAR alt

Pes­t­rý říjen CITY Modu­ly na fes­ti­va­lu Sig­nal a Designblo­ku 2015


10. 11. 2015 | E-bulettin

V posled­ních měsí­cích byly CITY Modu­ly KOMA opět vidět. V říj­nu 2015 jste je moh­li navští­vit v Pra­ze hned na něko­li­ka mís­tech. Ved­le vel­mi oblí­be­né­ho fes­ti­va­lu svět­la Sig­nal bylo hned něko­lik modu­lů umís­tě­no také na veletr­hu sou­čas­né­ho desig­nu Designblok 2015.

V rám­ci Sig­nal fes­ti­va­lu poskyt­ly dva CITY Modu­ly na Náměs­tí repub­li­ky záze­mí pro uni­kát­ní insta­la­ci nizo­zem­ské­ho uměl­ce Matthij­se Mun­ni­ka Cita­dels, jež byla slo­že­na ze dvou svě­tel­ných boxů vypl­ně­ných zne­klid­ňu­jí­cím mži­ka­jí­cím svět­lem a zvu­ko­vý­mi vlnami.

Návštěv­ní­ci Designblo­ku se moh­li zase zasta­vit v něko­li­ka bílých CITY Modu­lech, kde byla ve spo­lu­prá­ci s fir­ma­mi mmci­té a Big­Bo­ard Pra­ha umís­tě­na insta­la­ce ini­ci­a­ti­vy Pro lep­ší měs­to s cílem upo­zor­nit na níz­kou kva­li­tu měst­ské­ho mobi­li­á­ře v Pra­ze. CITY Modu­ly se zde uká­za­ly jako oži­vu­jí­cí měst­ský prvek vhod­ný i do his­to­ric­ké­ho prostředí.

  • Foto_alexander_dobrovodsky_0080-signal-2015-final_0
  • Foto_michal_ures_img_1363_1
  • Foto_tomas_rydl_dsc_0283_1
  • Foto_tomas_rydl_dsc_0285_2_0
  • Cm-db2015-04
  • Cm-db2015-07_0
  • Cm-db2015-10_0
  • Cm-db2015-01_0