KOMA MODULAR alt

Čes­ký národ­ní pavi­lon zís­kal na EXPO 2015 bron­zo­vou medai­li za architekturu


10. 11. 2015 | Novinky

Letoš­ní téma EXPO 2015 bylo zamě­ře­né na recyk­la­ci, obno­vu vod­ních zdro­jů a eko­lo­gii. Téma se tak pro­lí­na­lo vše­mi budo­va­mi a určo­va­lo i jejich archi­tek­to­nic­kou podo­bu. Čes­ká repub­li­ka zvo­li­la modu­lár­ní recyklo­va­tel­ný sys­tém, jež umož­nil snad­nou výstav­bu pavi­lo­nu i jeho snad­nou pře­stav­bu a demon­to­va­tel­nost. Čes­ký modu­lár­ní pavi­lon byl od samé­ho začát­ku v hle­dáč­ku nejen ital­ských médií a v prů­bě­hu EXPO zís­kal řadu oce­ně­ní. Jed­ním z těch nej­vý­znam­něj­ších je vyhlá­še­ní archi­tek­to­nic­ky nej­po­ve­de­něj­ších pavi­lo­nů, v němž byl čes­ký stá­nek oce­něn bron­zo­vou medai­lí. Na prv­ním mís­tě se umís­til pavi­lon Vel­ké Bri­tá­nie, stří­bro si odná­ší pavi­lon Chile.

  • 301136_10151059416379024_254100752_n
  • 12195879_919352618118846_1197256082609531999_n
  • Img_1794
  • Mg_6352
  • Mg_6356
  • Mg_6521
  • Mg_6791
  • Mg_6814
  • Mg_6850
  • Mg_7001