KOMA MODULAR alt

Pří­klad úspěš­né spo­lu­prá­ce výrob­ce modu­lů a architektů


01. 01. 2012 | Modulární svět

Jako pří­klad úspěš­né spo­lu­prá­ce mezi výrob­cem modu­lů a archi­tek­ty může slou­žit němec­ká fir­ma Kle­u­sberg. Inves­to­ři tak v plné míře vyu­ží­va­jí výho­dy modu­lár­ních sta­veb, bez před­sud­ků, tak jak tomu bývá v tuzem­sku. Modu­lár­ní stav­by ve spo­lu­prá­ci s archi­tek­ty zís­ká­va­jí dal­ší při­da­nou hod­no­tu. Ve vyspě­lých zemích s tra­di­cí modu­lár­ní výstav­by zají­ma­jí inves­to­ra hlav­ně výho­dy modu­lár­ních sta­veb. Více ze dozví­te zde.

  • 1-mod5
  • 1-mod6
  • 1-mod15
  • 1-mod16
  • Aachen-psych-03
  • Klbg085-wissen
  • Landsberg-aussen
  • Lufthansa-ic1
  • Lufthansa-ic2
  • Lufthansa-ictitel