KOMA MODULAR alt

Futu­ris­tic­ký design


01. 01. 2012 | Modulární svět

Los Ange­les, Kalifornie

Moder­ní mate­ri­á­ly umož­ňu­jí rea­li­za­ci i tako­vých­to modu­lů. Ten­to návrh modu­lár­ní­ho domu je uni­kát­ní svým designem. Jed­ná se o futu­ris­tic­ký design, kte­rý je zalo­žen na bílém exte­ri­é­ru. Návrh modu­lár­ní­ho domu vypa­dá jako dvě kost­ky umís­tě­né na jed­nom mís­tě. Tato stav­ba s moder­ním designem je navr­že­na nejen pro byd­le­ní, ale i pro zába­vu. Jed­ná se o nový návrh vol­né­ho domo­va, tvo­ře­né­ho z obyt­ných modu­lů, při zacho­vá­ní kom­pakt­ní­ho a měst­ské­ho desig­nu. Dům toho­to moder­ní­ho desig­nu je umís­těn v Los Ange­les ve stá­tě Kali­for­nie. V pří­ze­mí navr­že­né­ho domu se nachá­zí obý­va­cí / pra­cov­ní pro­stor, jídel­na s barem, tech­nic­ká míst­nost a pro­sto­ry pro skla­do­vá­ní. Zatím­co v prv­ním pat­ře je jed­na nebo dvě lož­ni­ce, pra­cov­na a kou­pel­na. Návrh modu­lár­ní­ho domu je určen pro modu­lár­ní rodin­né domy.

  • Object-from-left-angle-588x392
  • Object-from-right-angle-588x441
  • Project-from-front-angle-588x392