KOMA MODULAR alt

Kali­forn­ský pro­ti­po­vod­ňo­vý rodin­ný dům


01. 01. 2012 | Modulární svět

Ten­to pro­ti­po­vod­ňo­vý dům je ele­gant­ní model pro povod­ňo­vé oblas­ti v růz­ných zemích. Tvo­ří jej kon­struk­ce, kte­rá zůstá­vá nedo­tče­na i při vět­ších zápla­vách, tsuna­mi nebo zvý­še­ní hla­di­ny moře.Hybridní pre­fab­ri­ko­va­ný sys­tém s oce­lo­vý­mi rámy a míst­ní­mi obkla­do­vý­mi mate­ri­á­ly je navr­žen tak, že umož­ňu­je jak úpra­vy dle loka­li­ty, tak celo­svě­to­vé pou­ži­tí. Modu­lo­vá při­způ­so­bi­vost: cen­t­rál­ní kon­zo­lo­vý nos­ník umož­ňu­je budou­cí roz­ší­ře­ní a záro­veň ochra­nu a pro­po­je­ní s původ­ní his­to­ric­kou budo­vou. Dvo­ji­tý poze­mek totiž obsa­hu­je i prv­ní pří­moř­ský dům z této uli­ce, posta­ve­ný roku 1940. Je zde pou­žit cer­ti­fi­ko­va­ný ino­va­tiv­ní sys­tém zákla­dů, kte­rý vyža­du­je o 30% méně mate­ri­á­lu než sou­čas­né pro­ti­po­vod­ňo­vé domy.

Kon­struk­ce

Kom­po­zit­ní zákla­dy: ino­va­tiv­ní sys­tém oce­lo­vých kotev, kom­bi­no­va­ný s beto­no­vým kry­tím zajiš­ťu­je vyu­ži­tel­nou pří­zem­ní plo­chu pro rekre­a­ci a par­ko­vá­ní. Zákla­dy jsou dosta­teč­ně leh­ké, že plu­jí v mokrém pod­lo­ží, ale i dosta­teč­ně pev­né, aby odo­la­ly nápo­ru vln. Zákla­dy jsou tvo­ře­ny jak alter­na­tiv­ní­mi tak typic­ký­mi pilí­ři, kte­ré saha­jí do hloub­ky 40 stop. Zám­ko­vý hori­zon­tál­ní oce­lo­vý rám a sys­tém nos­ní­ků maxi­ma­li­zu­jí užit­ný pro­stor nad úrov­ní povod­ní a jsou vyne­še­ny na slou­pech odol­ných vlnám. Rám je pre­fab­ri­ko­va­ný, dove­ze­ný po čás­tech a sesta­ve­ný na mís­tě. Obvo­do­vý oce­lo­vý nos­ník umož­ňu­je vykon­zo­lo­vá­ní nad původ­ní budovu.

Pro­gram a data

Malá zasta­vě­ná plo­cha: plo­cha dru­hé­ho pod­la­ží má 42 m² kde 32 m² tvo­ří plo­chy vypůj­če­né­ho pro­sto­ru“ pro inte­ri­é­ry. 56 m² fle­xi­bil­ní­ho vnitř­ní­ho a vněj­ší­ho pro­sto­ru je pod vykon­zo­lo­vy­ným domem. Vykon­zo­lo­va­né dru­hé pod­la­ží: lož­ni­ce, bal­kon, kou­pel­na a čty­ři vyhlíd­ko­vé plo­chy se vzná­ší ve výš­ce nad základ­ním povod­ňo­vým úhlem. Jídel­na a obý­va­cí pokoj jsou umís­tě­ny v původ­ním objek­tu. Pou­ži­tím ino­va­tiv­ní kon­struk­ce a mate­ri­á­lů byly spl­ně­ny inves­to­ro­vy poža­dav­ky na maxi­mál­ní udr­ži­tel­nost a ochra­nu původ­ní stavby.

Mate­ri­á­ly

Západ­ní čer­ve­ný cedr tvo­ří plášť vět­ra­né fasády. Jed­ná se o high-tech apli­ka­ci low-tech obno­vi­tel­né­ho mate­ri­á­lu. Vzduch cir­ku­lu­je pod oblo­že­ním, čímž vzni­ká tepel­ně izo­lač­ní vrst­va a deš­ťo­vá bari­é­ra. Cedro­vé detai­ly vytvá­ře­jí este­tic­ký dopl­něk k eklek­tic­ké­mu cha­rak­te­ru rus­ti­kál­ní seve­ro­ka­li­forn­ské stav­by z polo­vi­ny minu­lé­ho století.

Dvo­je vyso­ká skle­ně­ná vra­ta“ jsou zavě­še­na na vnějš­ku hor­ní­ho pod­la­ží, čímž zajiš­ťu­jí při­ro­ze­né větrá­ní, pří­stup na tera­sy s výhle­dem na západ k oce­á­nu a na východ na pobře­ží. Okna od pod­la­hy ke stro­pu jsou pro ochra­nu před pasiv­ním pře­hří­vá­ním kom­bi­no­vá­na se střeš­ní­mi pře­sa­hy a slunolamy.

Ve ver­zi pro­to­ty­pu exis­to­va­ly ješ­tě výsuv­né rolo­va­cí stě­ny plní­cí funk­ci vlno­la­mů. Pokud v budouc­nu hla­di­na moře stoup­ne, mohou být vyu­ži­ty jako mola pro pří­stup k lodím.

Vnitř­ní povrchy jsou tvo­ře­ny pod­la­hou ze suše­né­ho bam­bu­su s akcen­ty mod­ré bři­d­li­ce a tlu­me­ně zele­ný­mi stě­na­mi, kte­ré vyva­žu­jí tep­lý cedr a šedi­vou ocel a zdů­raz­ňu­jí este­ti­ku sever­ní­ho okra­je Pacifiku.

  • 0297-7507-flood-proof-house-01
  • 0297-7507-flood-proof-house-02
  • 0297-7507-flood-proof-house-03
  • 0297-7507-flood-proof-house-04
  • 0297-7507-flood-proof-house-05
  • 0297-7507-flood-proof-house-06
  • 0297-7507-flood-proof-house-07
  • 0297-7507-flood-proof-house-08
  • 0297-7507-flood-proof-house-09