KOMA MODULAR alt

A-Cero a modu­lár­ní výstavba


01. 01. 2013 | Modulární svět

Mad­rid Španělsko

Archi­tek­to­nic­ká kan­ce­lář A-cero, kte­rou vedou Joa­quín Torres a jeho part­ner Rafa­el Lla­ma­za­res, je význam­ná špa­něl­ská archi­tek­to­nic­ká kan­ce­lář, kte­rá navr­hu­je stav­by růz­né­ho urče­ní. Ved­le beto­no­vých sta­veb navrh­li řadu modu­lár­ních domů (dům BASIC od 85 do 132 met­rů čtve­reč­ních), kte­ré mají spl­nit poža­dav­ky na kva­lit­ní a lev­ný rodin­ný dům. Efekt­ní fasáda je oblo­že­ná čer­ný­mi ske­ně­ný­mi deskami.

Díky zapo­je­ní bílé je z nové stav­by cítit svě­žest a jas­nost. Svět­lost inte­ri­é­ru pod­tr­hu­je také bílá teraz­zo­vá pod­la­ha. Ten­to mate­ri­ál je pro sta­veb­ní­ky ceno­vě dostup­ný a záro­veň funkční.

Uve­de­ný dům má užit­nou plo­chu 106 m²: sklá­dá se ze tří lož­nic, dvou kou­pe­len, haly, obý­va­cí­ho-jídel­ní­ho pro­sto­ru, prá­del­ny a kuchy­ně. Sto­jí 99 tisíc Euro. Také náby­tek, při jehož navr­ho­vá­ní hrá­la zásad­ní roli funkč­ní a moder­ní este­ti­ka, je z díl­ny designe­rů A-cero. 

Dům, zaří­ze­ní a náby­tek rea­li­zo­va­la fir­ma Cán­di­do Hermida.

 • A-cero-modular-housing-1
 • A-cero-modular-housing-2
 • A-cero-modular-housing-3
 • A-cero-modular-housing-4
 • A-cero-modular-housing-5
 • A-cero-modular-housing-6
 • A-cero-modular-housing-7
 • A-cero-modular-housing-8
 • A-cero-modular-housing-9
 • Interier-a-cero-1
 • Interier-a-cero-2
 • Interier-a-cero-3
 • Interier-a-cero-4
 • Interier-a-cero-5
 • Interier-a-cero-6
 • Interier-a-cero-7
 • Interier-a-cero-8