KOMA MODULAR alt

Pro­sto­ro­vé modu­ly jako bio-reaktory


01. 01. 2013 | Modulární svět

Jako inspi­ra­tiv­ní pro­jekt nad mož­nost­mi modu­lár­ní výstav­by pre­zen­tu­je­me pro­jekt Eco-Pod, kte­rý modu­ly vyu­ží­vá pro růst řas pří­mo nad hla­va­mi oby­va­te­lů Bos­to­nu. Pro­jekt Eco-Pod pochá­zí z pera sku­pi­ny Höweler + Yoon Archi­tectu­re, jež se spe­ci­a­li­zu­je na inte­gra­ci archi­tek­tu­ry a nových tech­no­lo­gií ve veřej­ných pro­sto­rech. Ten­to bio-reak­tor má slou­žit jako zdroj bio-pohon­ných hmot a jako micro-inku­bá­to­ry pro fle­xi­bil­ní pro­gra­my výzku­mu a vývo­je. Micro-řasy jsou jed­ním z nej­slib­něj­ších pro­duk­tů pro bio-pali­va, neboť poskyt­nou více než tři­cet­krát více ener­gie na akr než jaká­ko­liv jiná plo­di­na. Na roz­díl od ostat­ních plo­din, řasy mohou růst ve svis­lé polo­ze a nepo­tře­bu­jí pro růst ornou půdu. Navíc jsou řasy bio­lo­gic­ky odbou­ra­tel­né a odbor­ní­ci tvr­dí, že mohou být jedi­nou schůd­nou meto­dou pro výro­bu dosta­teč­né­ho množ­ství pohon­ných hmot a pro nahra­ze­ní sou­čas­ných zdro­jů naf­ty. Návrh modu­lár­ních bio-reak­to­rů pro růst řas při­spí­vá i ke sní­že­ní emi­sí oxi­du uhli­či­té­ho, pro­to­že je nahra­dí CO2 s kys­lí­kem během foto­syn­té­zy. Více o tom­to uni­kát­ním pro­jek­tu si může­te pře­číst zde.

  • Eco_pods_LA_downtown01
  • Eco_pods_sky
  • Eco_pods_side_street
  • Eco_pods_river02
  • Eco_pods_inside
  • Eco_pods_train_tracks